27 cze 2019

27 cze 2019

Projekt zmian w przepisach VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.

Zmiany w projekcie mają na celu implementację:

– dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (z wyjątkiem art. 36a ust. 4 dyrektywy 2018/1910, gdyż przepis ten wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i zostanie wdrożony w terminie późniejszym).

–  rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

-oraz realizację wyroku TSUE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie C-307/16

 Celem implementowanej  dyrektywy 2018/1910 jest usprawnienie, ujednolicenie i uszczelnienie aktualnego systemu podatku VAT w niżej wymienionych obszarach:

  1. magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym (obecnie magazyny konsygnacyjne) ,
  2. transakcji łańcuchowych,
  3. dostaw wewnątrzwspólnotowych w zakresie przesłanek materialnych uprawniających do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) z prawem do odliczenia.

Z  rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 wynikają  zmiany w zakresie dowodów wymaganych do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów .Z projektem można zapoznać się na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12322050/12601958/12601959/dokument402095.pdf

(Źr.www.legislacja.rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet