26 cze 2023

26 cze 2023

Projekt zmian w ordynacji podatkowej w prekonsultacjach

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Ministerstwie Finansów rozpoczęły się prekonsultacje dotyczące zmian w ordynacji podatkowej.

Celem wstępnych konsultacji jest wypracowanie z zainteresowanymi środowiskami jak najlepszych rozwiązań podatkowych.

Prace potrwają do 31 sierpnia br.

Projekt przepisów, który zostanie wypracowany w ramach prowadzonych obecnie prekonsultacji będzie przed przekazaniem do Sejmu, przedmiotem konsultacji publicznych. Finalny projekt ustawy ordynacji podatkowej do prac parlamentarnych trafi w kolejnej kadencji Sejmu.

Główne założenia projektu ustawy:

 • możliwość załatwiana niektórych spraw podatkowych na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym,
 • możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności, bez konieczności oczekiwania na powstanie zaległości podatkowej,
 • umożliwienie zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł (obecnie do 1000 zł),
 • zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji,
 • uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających,
 • zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzania kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających,
 • uszczelnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych poprzez m. in. rozszerzenie możliwości dokonywania blokady na nowe kategorie rachunków,
 • wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 • doprecyzowanie przepisów o podatkowym następstwie prawnym w odniesieniu do przejęcia lub przeniesienia przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w ustawie o BFG,
 • wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
 • możliwość dokonania wymiaru zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości tych spółek,
 • wprowadzenie terminu ważności interpretacji podatkowych,
 • zmiany w zakresie opłaty za wydanie interpretacji poprzez jej zróżnicowanie oraz dostosowanie do rodzaju i wielkości wnioskodawcy,
 • doprecyzowanie sytuacji kiedy interpretacje indywidualne mogą być zastąpione objaśnieniami podatkowymi, podawanymi do publicznej wiadomości,
 • wprowadzenie obowiązku elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla podmiotów profesjonalnych,
 • wprowadzenie mechanizmu automatycznej waloryzacji wysokości opłaty za wydanie opinii zabezpieczającej,
 • wprowadzenie nowej instytucji – wiążącej informacji klasyfikacyjnej.

Uwagi do wstępnego projektu zmian w przepisach mogą przesyłać wszyscy zainteresowani. Szczegółowe informacje w tym zakresie, w tym również kwestie dotyczące ochrony danych osobowych, znajdują się na stronie MF. Link do strony: Konsultacje podatkowe w sprawie zmian w Ordynacji podatkowej.(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet