5 kwi 2024

5 kwi 2024

Projekt zmian w KSeF, na razie bez daty wejścia w życie

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów przedstawiło 03 kwietnia 2024 r.  wieczorem projekt zmian prawnych w zakresie Krajowego Systemie e-Faktur. Na razie nie podano daty wdrożenia KSeF, ale mam ona być jednakowa dla podatników VAT czynnych i zwolnionych. Sprzedawcy będą mogli wystawiać faktury w KSeF dla konsumentów. Niektóre branże będą mogły wystawiać w KSeF faktury z załącznikami, np. za media i usługi telekomunikacyjne. Zostaną one uzupełnione na przełomie kwietnia i maja, przy czym KSeF nie wejdzie w życie w 2024 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Konsultacje potrwają do 19 kwietnia.

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników w jednym terminie – dla podatników czynnych i podatników zwolnionych z VAT.

Zaproponowano też odroczenie innych rozwiązań, takich jak:

 1. dodatkowe odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, także za te faktury, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności,
 2. utrzymanie dodatkowego odroczenia KSeF w odniesieniu do faktur wystawianych z kas rejestrujących,
 3. utrzymanie dodatkowego odroczenia w zakresie kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF.

W przedstawionym w środę projekcie Ministerstwo Finansów proponuje:

 1. Wdrożenie w okresie przejściowym tzw. trybu offline możliwego do stosowania przez wszystkich podatników.
 2. Uregulowanie zagadnienia dotyczącego faktur konsumenckich przez dopuszczenie możliwości ich wystawiania w KSeF oraz uregulowania w zakresie tzw. samoidentyfikacji nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury.
 3. Zrównoważenie obowiązków w KSeF po stronie wystawcy i nabywcy poprzez m.in. wprowadzenie zmian w zakresie podatków dochodowych, które dostosują wymogi faktury jako dowodu poniesienia kosztu uzyskania przychodu do warunków KSeF.
 4. Wprowadzenie załącznika do e-faktury w standardowych typach transakcji, które obejmują rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług.
 5. Zapewnienie – przed datą rozpoczęcia obowiązkowego e-fakturowania w KSeF – możliwości wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii (niezbędne do generowania kodów QR).
 6. Zapewnienie w okresie przejściowym podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, gdzie skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka, możliwości wystawiania faktur w dotychczasowej formie.

Zgodnie z propozycją MF dopuszczona zostanie możliwość wystawiania w KSeF faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. faktur konsumenckich na zasadzie dobrowolności. Konsument będzie miał zapewniony dostęp do e-faktury poprzez podanie kodu QR oraz danych umożliwiających jej zidentyfikowanie w KSeF albo oznaczenie faktury tym kodem. Projekt zakłada też możliwość przesyłania do KSeF załączników zawierających dane podatkowe (ceny jednostkowe i ilość towaru/usługi) do faktur za media, usługi telekomunikacyjne i inne ramowe faktury zbiorcze (rozwiązanie dedykowane wyłącznie dostawcom paliw).

Podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na fakturach numer VAT (gdy są zarejestrowani dla potrzeb VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej. Taka faktura będzie mogła dokumentować poniesiony koszt w ramach działalności gospodarczej. Zmiany będą też dotyczyć podatków dochodowych. Zgodnie z propozycją MF, do kosztów uzyskania przychodów podatnicy nie będą mogli zaliczyć kosztów udokumentowanych fakturami, które:

 1. nie zawierają numeru NIP podatnika VAT czynnego (zarejestrowanego dla potrzeb VAT) lub numeru identyfikacji podatkowej NIP (pozostali), jeżeli przepisy ustawy o VAT wymagają takiego numeru na fakturze; oraz
 2. nie zostały wystawione w KSeF lub nie zostały przesłane do KSeF w sposób przewidziany dla trybu offline mimo, że obowiązek ten wynikał z przepisów ustawy o VAT.

Warunku, o którym mowa powyżej podatnik nie będzie musiał spełnić, jeśli wystąpi awaria KSeF – wyjaśnia resort.

Ministerstwo proponuje również zmiany w innych obszarach:

 1. Odroczenie drugiego etapu elektronicznej obsługi spraw dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążących informacji taryfowych (WIT).
 2. Likwidacja obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi, tj.: zniesienie obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi na rzecz wprowadzenia bezterminowego obowiązku raportowania danych dotyczących transakcji płatniczych przez agentów rozliczeniowych (w okresie przejściowym dane raportowane „zastępczo”).

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 03.04.2024 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet