20 lip 2018

20 lip 2018

Projekt zmian w CIT i PIT w zakresie cen transferowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie RCL został zamieszczony do konsultacji projekt ustawy dotyczący cen transferowych projekt ustawy  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Obecna nowelizacja uzupełnia krajowe przepisy o kolejne elementy dorobku OECD w zakresie cen transferowych ( zwalczania erozji podstawy opodatkowania i transferowania zysków).

Tematyka cen transferowych zostanie kompleksowo uregulowana poprzez stworzenie odrębnego rozdziału w ustawie o CIT i ustawie o PIT obejmującego m.in. zasady ceny rynkowej, definicji podmiotów powiązanych, korekty cen transferowych,

Najważniejsze zmiany wprowadzane projektem ustawy obejmują:

 1. zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych –podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych (zmniejszenie obowiązków dla mikro, małych
  i średnich przedsiębiorców). Zmianie ulegnie też mechanizm określenia progów, który ma być łatwiejszy w stosowaniu,
 2. wydłużenie terminów- wydłużone zostaną terminy:

– na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz  informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego,

– na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego,

 1. ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne –projekt wprowadza możliwość realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim oraz dwa nowe zwolnienia dokumentacyjne transakcji kontrolowanych:

–  które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów oraz

– których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,

 1. ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD
 2. wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń-wprowadza się uproszczone rozwiązania (ang. safe harbours) dla dwóch rodzajów transakcji, tj. pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej, których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową,
 3. kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej- umożliwiono zastosowanie,
  w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ustawie metod, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika
  z transakcji kontrolowanych,
 4. warunki stosowania korekty cen transferowych- wprowadza się jednoznaczną regułę, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisie,
 5. doprecyzowanie niektórych instrumentów weryfikacji cen transferowych
 6. nowoczesne raportowanie cen transferowych- Zastąpienie obowiązku składania przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP prostszym raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej TP-R,
 7. ujednolicenie pojęć i definicji- Wszystkie przepisy dotyczące cen transferowych zostaną umieszczone w jednym nowym rozdziale. Jednocześnie, wprowadza się ok. 10 kluczowych definicji w celu ograniczenia potencjalnych sporów interpretacyjnych.

Z projektem można zapoznać się na stronie RCL , poniżej zamieszczamy link do projektu https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313855/12522183/12522184/dokument350017.pdf (Źr. Legislacja.rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).