20 lip 2018

20 lip 2018

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie RCL zamieszczono projekt rozporządzenia w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

Zmiany wprowadzone projekcie są konsekwencją m.in. zmian jakie wprowadzono w ustawie
o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r.  (Dz. U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378)

Realizacja większości wymogów obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia z dnia 8 września 2014 r., gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną  nie budziła wątpliwości, w związku z tym proponuje się utrzymanie dotychczasowych obowiązków wynikających z § 1 . Oprócz  tam wymienionych dokumentów  projekt przewiduje wymóg dołączania do wniosku:

–  kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego ww. dane osobowe (np. paszport, prawo jazdy)

-oświadczenia o postępowaniach karnych toczących się przeciwko wnioskodawcy albo o braku takich postępowań.

-zamiast kopii zaświadczenia, oświadczenie o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopię uchwały Komisji zwalniającej
z egzaminu.

– w przypadku osób fizycznych  ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji, do których nie stosuje się warunku zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych oraz warunku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1
lit. f,  wymagane jest złożenie dokumentów potwierdzających, że wnioskodawca przez co najmniej 5 lat wykonywał czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi odpowiednio w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku i posiada pozytywną opinię brokera( odpowiednio ubezpieczeniowego albo reasekuracyjnego) pod kierunkiem którego wykonywał te czynności.

  • 3 projektu rozporządzenia określa katalog dokumentów, które powinny zostać dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną. Wymogi dla wnioskodawców będących osobami prawnymi uregulowane zostały w art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Podobnie jak w przypadku obowiązującego rozporządzenia projekt zawiera katalog dokumentów m.in. odpowiednie dokumenty dotyczące członków zarządu, a także polisę potwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo zgodnie
    z projektem wnioskodawca ma być zobowiązany do złożenia:

– oświadczenia o braku akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału
w jego kapitale zakładowym albo oświadczenia o tożsamości takich akcjonariuszy lub udziałowców oraz wysokości tych udziałów, a także oświadczenia o braku osób, które mają z nim bliskie powiązania albo oświadczenia o tożsamości takich osób. Zrezygnowano natomiast z obowiązku przedstawiania aktu notarialnego spółki, a także odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, ze względu na możliwość internetowej weryfikacji wpisu przez organ nadzoru.

Link do projektu zawierającego pełny wykaz dokumentów zamieszczamy poniżej. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12314002/12522794/12522795/dokument350677.pdf  (Źr. Legislacja.rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet