21 sie 2020

21 sie 2020

Projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy Prawo Bankowe

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie  Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Bankowe zawierający pakiet uproszczeń tego podatku, tzw. Slim VAT oraz zmiany w systemie TAX FREE. W projekcie przewidziano  wprowadzenie możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych. oraz rozszerzenie ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU. Ochrona WIS będzie jednak ograniczona, gdy informacja zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa.

W ramach Slim VAT projekt zakłada:

-wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 miesięcy,

– wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do czterech okresów rozliczeniowych.W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian,

-możliwość odliczania podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,

-możliwość stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej, przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał.

– podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.

-brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus. Konieczne będzie udokumentowanie uzgodnień między sprzedającym i kupującym,

-wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę, rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę,

Proponowane zmiany w  TAX FREE polegają na wprowadzeniu w pełni elektronicznego obiegu dokumentów oraz ewidencjonowanie w systemie informatycznym wystawionych dokumentów TAX FREE i wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym.

Projekt przekazano do konsultacji publicznych do 7 września br. Nowe zasady mają obowiązywać od stycznia przyszłego roku.Poniżej lik do projektu ustawy:https://legislacja.gov.pl/projekt/12337206/katalog/12710366#12710366  (Źr.www.legislacja.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet