21 sty 2020

21 sty 2020

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym zatwierdzony przez Radę Ministrów

Przez:

Sekcja: Aktualności

14 stycznia 2020 roku RM zatwierdziła projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, który zawiera wymagania wynikające z przepisów unijnych, w tym dyrektywy 2016/2370 zmieniającej dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarzadzania infrastrukturą kolejową:

Najważniejsze założenia noweli to:

  • dopuszczenie do rynku przewoźników także z innych krajów UE,
  • wzmocnienie niezależności i bezstronności zarządcy infrastruktury kolejowej,
  • zakaz łączenia funkcji lub zajmowania stanowisk jednocześnie u zarządcy infrastruktury (PKP Polskie Linie Kolejowe) i przewoźnika (np. PKP Intercity),
  • ograniczone możliwości wpływania na zarządcę infrastruktury
  • zakaz udzielania wzajemnych pożyczek pomiędzy zarządcą infrastruktury oraz przewoźnikami,
  • obowiązek szczegółowej dokumentacji współpracy handlowej i powiązań kapitałowych przez zarządcę infrastruktury,
  • wzmocnienie pozycji Prezesa UTK (w szczególności: możliwości żądania od Zarządcy infrastruktury informowania o braku zdolności przepustowej linii kolejowych oraz nadzoru nad negocjacjami związanymi z opłatą za dostęp do infrastruktury oraz nad zwieraniem i wykonywaniem umowy dotyczącej współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika, przeprowadzanie i inicjowanie audytów oraz żądanie określonych informacji dotyczących rachunkowości).

Etap legislacyjny  ( Źródło: DGP z dn. 15.01.2020 r. nr 9 (5162)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet