30 sie 2018

30 sie 2018

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt nowelizacji ustawy o KAS obok regulacji zagadnień dotyczących wewnętrznej organizacji Krajowej Administracji skarbowej i rozszerzenia możliwości uzyskiwania informacji przewiduje:

– możliwość przeprowadzenia  kontroli celno-skarbowej kontrahentów kontrolowanego( kontrole krzyżowe) przy czym za  kontrahentów kontrolowanego uważa się także:

1) podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w dostawie tego samego towaru lub tej samej usługi, będące zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub usługi;

2) przewoźników drogowych w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  realizujących przewóz towarów na rzecz kontrolowanego lub dostawców i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru;

3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające zarówno w imieniu dostawców, jak i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio
w dostawie towaru.

-możliwość  rozpoczęcia kontroli celno-skarbowej nawet w razie nieobecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub osoby upoważnionej do odbioru korespondencji. Kontrola celno-skarbowa może być wówczas wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę,
o której mowa w art. 97 Kodeksu cywilnego – czyli osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny.

W tej sytuacji organ kontrolujący musi bez zbędnej zwłoki doręczyć kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

-że, w przypadku przekształcenia zakończonej kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe,  skorygowanie deklaracji po zakończeniu tego postępowania, nie wywoła skutków prawnych w zakresie, w jakim dokonana korekta przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej. Przepis ten wprowadzono aby  uprawnienie do skorygowania deklaracji  nie było wykorzystywane do cofania ustaleń kontroli. (Źr.legislacja.rcl.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet