5 sie 2015

5 sie 2015

Podręcznik spedytora – transport, spedycja i logistyka 2020

Przez:

Sekcja:

Podręcznik spedytora – transport, spedycja i logistyka 2020

273.00

Opis

Podręcznik, od pierwszego wydania w 2001 r., jest przygotowywany głównie dla potrzeb szkoleń, organizowanych przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki, uprawniających do uzyskania nobilitującego i cenionego w branży TSL certyfikatu FIATA Diploma in Freight Forwarding. Program szkoleń odpowiada standardom International Federation of Freight Forwarders Associations w Zurychu, a treść podręcznika została zaaprobowana przez FIATA.

Podręcznik jest kompleksowym kompendium aktualnej wiedzy z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Chętnie sięgają po niego zarówno uczący się zawodu, jak i praktycy pogłębiający swoją wiedzę. Jest też wykorzystywany przez szkoły i uczelnie w kształceniu studentów z zakresu transportu, logistyki i obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Wśród 25 autorów podręcznika są zarówno menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem w zakresie omawianych zagadnień, jak i naukowcy z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Treść podręcznika przedstawiono w 26 rozdziałach, w formie 716 pytań i odpowiedzi. Łączna jego objętość wynosi 980 stron (2 tomy).

Tom 1

 1. Wprowadzenie do spedycji (Janusz Neider)
 2. Podstawy prawne spedycji (Beata Janicka)
 3. Dokumenty FIATA (Beata Janicka)
 4. Transakcja w handlu zagranicznym (Monika Grottel)
 5. Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)
 6. Warunki płatności w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)
 7. Transport morski (Marek Tarczyński)
 8. Konteneryzacja (Marek Tarczyński)
 9. Obsługa ładunków w porcie morskim (Grażyna Kita)
 10. Transport drogowy (Wojciech Miotke, Józef Stróżyk)
 11. Transport kolejowy (Artur Dutkowski)

 

Tom  2

 1. Transport lotniczy (Janusz Wrzecion)
 2. Transport wodny śródlądowy (Ryszard Rolbiecki)
 3. Transport multimodalny (Agnieszka Konopko)
 4. Transport ładunków niebezpiecznych (Jarosław Bomba)
 5. Transport ładunków ponadnormatywnych (Jarosław Żurawski)
 6. Transport morski ładunków typu project cargo i sztuk ponadnormatywnych (Radosław Chmieliński)
 7. Technologie informatyczne w działalności spedytora (Dariusz Ceranowski)
 8. Magazynowanie i składowanie (Aleksander Niemczyk)
 9. Logistyka (Adam Gorzelańczyk)
 10. Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw (Andrzej Szulc)
 11. Rzeczoznawstwo i kontrola ładunków w handlu zagranicznym (Piotr Obszarski)
 12. Ubezpieczenia transportowe (Zbigniew Korycki)
 13. Obsługa celna towarów (Kamilla Piotrowska-Król)
 14. Finansowe aspekty działalności spedycyjnej (Krystyna Ostrowska)
 15. Marketing w praktyce spedytora (Tomasz Czuba, Aneta Oniszczuk-Jastrząbek)

Szczegółowy spis treści jednego z rozdziałów

 1. PODSTAWY PRAWNE SPEDYCJI (Beata Janicka)
 2. Jakie akty prawne znajdą zastosowanie w spedycji ?
 3. Czy swoboda działalności gospodarczej w zakresie spedycji doznaje ograniczeń ?
 4. Czy działalność gospodarcza w zakresie spedycji powinna być wykonywana w szczególnej
  formie prawnej ?
 5. Czy spedytor może być składownikiem i jak wówczas kształtować się będzie jego odpowiedzialność ?
 6. Czy w Polsce i na świecie działają organizacje zrzeszające spedytorów ?
 7. Jakie są główne zadania organizacji zrzeszających spedytorów ?
 8. Na czym polega wykonywanie działalności spedycyjnej ?
 9. Czy umowy spedycji oraz przewozu wymagają dla swej ważności zachowania szczególnej
  formy prawnej ?
 10. Czy do umowy spedycji oraz przewozu zawsze zastosowanie mieć będzie prawo polskie ?
 11. Jaki charakter prawny ma umowa spedycji w świetle prawa polskiego ?
 12. Jak jest ukształtowana umowa spedycji w różnych systemach prawnych ?
 13. Jak kształtuje się odpowiedzialność przewoźników różnych gałęzi transportu ?
 14. Jaki charakter prawny mają Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne ?
 15. Czy stosowanie OPWS jest dla spedytora korzystne ?
 16. Czy spedytor zobowiązany jest do dokonania czynności ładunkowych ?
 17. Czy spedytor może świadczyć usługi nieodpłatnie ?
 18. Co wchodzi w zakres obowiązków spedytora ?
 19. Co wchodzi w skład obowiązków zleceniodawcy ?
 20. Czy w umowach spedycji lub przewozu można znaleźć klauzule niedozwolone lub nieważne ?
 21. Kto jest uprawniony do dochodzenia roszczeń od przewoźnika ?
 22. Czy można odmówić przyjęcia zlecenia spedycyjnego ?
 23. Jaki charakter prawny ma zlecenie spedycyjne ?
 24. Czy należy posługiwać się formularzami zleceń spedycyjnych ?
 25. Jaka jest różnica pomiędzy zleceniem spedycyjnym a zleceniem transportowym ?
 26. Czy spedytor może sam dokonać przewozu ?
 27. Jaka jest różnica pomiędzy sytuacją prawną spedytora, który sam dokonuje przewozu
  a przewoźnikiem umownym ?
 28. Na jakich zasadach jest oparta odpowiedzialność cywilna spedytora względem zleceniodawcy ?
 29. Czy spedytor odpowiada względem zleceniodawcy za osoby, którymi posługuje się
  przy wykonaniu zlecenia spedycyjnego ?
 30. Jaka jest różnica pomiędzy spedytorem dalszym a spedytorem zastępczym ?
 31. Czy spedytor główny ponosi odpowiedzialność za swego zastępcę ?
 32. Czy odszkodowanie, do zapłaty którego zobowiązany może być spedytor, podlega ograniczeniom ?
 33. Czy spedytor ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  w zakresie wykonywanej działalności ?
 34. Czy spedytor jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia towaru, którego spedycją
  się zajmuje ?
 35. W jaki sposób spedytor może zabezpieczyć swoje roszczenia o zapłatę wynagrodzenia
  lub zwrot wydatków ?
 36. Kto jest stroną umowy przewozu ?
 37. Z jakimi terminami przedawnienia może mieć do czynienia spedytor ?
 38. Czy można wypowiedzieć umowę spedycji ?
 39. Czy można wypowiedzieć umowę przewozu ?
 40. Czy spedytor mieści się w pojęciu Merchant w rozumieniu warunków przewozu,
 41. Czym charakteryzuje się ustawowe prawo zastawu ?

Fragment recenzji prof. dr hab. Andrzeja S. Grzelakowskiego:

„W opracowaniu Podręcznika spedytora uczestniczyło łącznie 25 autorów. Są to wybitni specjaliści – tak teoretycy, jak i praktycy z bogatym doświadczeniem z zakresu spedycji, transportu i logistyki, cieszący się wysokim autorytetem zawodowym i uznaniem środowiska branży TSL. Tak liczebnie duży zespół autorski, składający się zarówno z ekonomistów, jak też prawników i inżynierów był niezbędny do tego, by w oparciu o istniejący, aktualny stan wiedzy oraz, ustalony w skali międzynarodowej system prawno-regulacyjny obowiązujący w tej dziedzinie, przedstawić w sposób profesjonalny, a jednocześnie kompleksowy, zwarty i transparentny, wielopłaszczyznowe i z natury interdyscyplinarne aspekty działalności spedytora w wymiarze globalnym.

Podręcznik spedytora (….) stał się swoistym kompendium wiedzy z zakresu szeroko postrzeganej działalności spedycyjnej w jej relacjach z działalnością transportową i logistyczną. Ze względu na taki właśnie charakter tego opracowania, będzie ono bez wątpienia użyteczne dla szerokiego kręgu potencjalnych odbiorców, do których, oprócz reprezentantów tego zawodu ubiegających się o pozyskanie prestiżowego dyplomu FIATA, zaliczyć należy także praktyków zatrudnionych w sektorze TSL, jak również studentów studiujących na kierunkach i specjalnościach o takim profilu.

W swej warstwie edukacyjno-poznawczej Podręcznik spedytora jest nie do zastąpienia żadnym innym opracowaniem o takim charakterze”. (DMN)

Kategoria:

Opis

Podręcznik, od pierwszego wydania w 2001 r., jest przygotowywany głównie dla potrzeb szkoleń, organizowanych przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki, uprawniających do uzyskania nobilitującego i cenionego w branży TSL certyfikatu FIATA Diploma in Freight Forwarding. Program szkoleń odpowiada standardom International Federation of Freight Forwarders Associations w Zurychu, a treść podręcznika została zaaprobowana przez FIATA.

Podręcznik jest kompleksowym kompendium aktualnej wiedzy z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Chętnie sięgają po niego zarówno uczący się zawodu, jak i praktycy pogłębiający swoją wiedzę. Jest też wykorzystywany przez szkoły i uczelnie w kształceniu studentów z zakresu transportu, logistyki i obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Wśród 25 autorów podręcznika są zarówno menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem w zakresie omawianych zagadnień, jak i naukowcy z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Treść podręcznika przedstawiono w 26 rozdziałach, w formie 716 pytań i odpowiedzi. Łączna jego objętość wynosi 980 stron (2 tomy).

Tom 1

 1. Wprowadzenie do spedycji (Janusz Neider)
 2. Podstawy prawne spedycji (Beata Janicka)
 3. Dokumenty FIATA (Beata Janicka)
 4. Transakcja w handlu zagranicznym (Monika Grottel)
 5. Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)
 6. Warunki płatności w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)
 7. Transport morski (Marek Tarczyński)
 8. Konteneryzacja (Marek Tarczyński)
 9. Obsługa ładunków w porcie morskim (Grażyna Kita)
 10. Transport drogowy (Wojciech Miotke, Józef Stróżyk)
 11. Transport kolejowy (Artur Dutkowski)

 

Tom  2

 1. Transport lotniczy (Janusz Wrzecion)
 2. Transport wodny śródlądowy (Ryszard Rolbiecki)
 3. Transport multimodalny (Agnieszka Konopko)
 4. Transport ładunków niebezpiecznych (Jarosław Bomba)
 5. Transport ładunków ponadnormatywnych (Jarosław Żurawski)
 6. Transport morski ładunków typu project cargo i sztuk ponadnormatywnych (Radosław Chmieliński)
 7. Technologie informatyczne w działalności spedytora (Dariusz Ceranowski)
 8. Magazynowanie i składowanie (Aleksander Niemczyk)
 9. Logistyka (Adam Gorzelańczyk)
 10. Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw (Andrzej Szulc)
 11. Rzeczoznawstwo i kontrola ładunków w handlu zagranicznym (Piotr Obszarski)
 12. Ubezpieczenia transportowe (Zbigniew Korycki)
 13. Obsługa celna towarów (Kamilla Piotrowska-Król)
 14. Finansowe aspekty działalności spedycyjnej (Krystyna Ostrowska)
 15. Marketing w praktyce spedytora (Tomasz Czuba, Aneta Oniszczuk-Jastrząbek)

Szczegółowy spis treści jednego z rozdziałów

 1. PODSTAWY PRAWNE SPEDYCJI (Beata Janicka)
 2. Jakie akty prawne znajdą zastosowanie w spedycji ?
 3. Czy swoboda działalności gospodarczej w zakresie spedycji doznaje ograniczeń ?
 4. Czy działalność gospodarcza w zakresie spedycji powinna być wykonywana w szczególnej
  formie prawnej ?
 5. Czy spedytor może być składownikiem i jak wówczas kształtować się będzie jego odpowiedzialność ?
 6. Czy w Polsce i na świecie działają organizacje zrzeszające spedytorów ?
 7. Jakie są główne zadania organizacji zrzeszających spedytorów ?
 8. Na czym polega wykonywanie działalności spedycyjnej ?
 9. Czy umowy spedycji oraz przewozu wymagają dla swej ważności zachowania szczególnej
  formy prawnej ?
 10. Czy do umowy spedycji oraz przewozu zawsze zastosowanie mieć będzie prawo polskie ?
 11. Jaki charakter prawny ma umowa spedycji w świetle prawa polskiego ?
 12. Jak jest ukształtowana umowa spedycji w różnych systemach prawnych ?
 13. Jak kształtuje się odpowiedzialność przewoźników różnych gałęzi transportu ?
 14. Jaki charakter prawny mają Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne ?
 15. Czy stosowanie OPWS jest dla spedytora korzystne ?
 16. Czy spedytor zobowiązany jest do dokonania czynności ładunkowych ?
 17. Czy spedytor może świadczyć usługi nieodpłatnie ?
 18. Co wchodzi w zakres obowiązków spedytora ?
 19. Co wchodzi w skład obowiązków zleceniodawcy ?
 20. Czy w umowach spedycji lub przewozu można znaleźć klauzule niedozwolone lub nieważne ?
 21. Kto jest uprawniony do dochodzenia roszczeń od przewoźnika ?
 22. Czy można odmówić przyjęcia zlecenia spedycyjnego ?
 23. Jaki charakter prawny ma zlecenie spedycyjne ?
 24. Czy należy posługiwać się formularzami zleceń spedycyjnych ?
 25. Jaka jest różnica pomiędzy zleceniem spedycyjnym a zleceniem transportowym ?
 26. Czy spedytor może sam dokonać przewozu ?
 27. Jaka jest różnica pomiędzy sytuacją prawną spedytora, który sam dokonuje przewozu
  a przewoźnikiem umownym ?
 28. Na jakich zasadach jest oparta odpowiedzialność cywilna spedytora względem zleceniodawcy ?
 29. Czy spedytor odpowiada względem zleceniodawcy za osoby, którymi posługuje się
  przy wykonaniu zlecenia spedycyjnego ?
 30. Jaka jest różnica pomiędzy spedytorem dalszym a spedytorem zastępczym ?
 31. Czy spedytor główny ponosi odpowiedzialność za swego zastępcę ?
 32. Czy odszkodowanie, do zapłaty którego zobowiązany może być spedytor, podlega ograniczeniom ?
 33. Czy spedytor ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  w zakresie wykonywanej działalności ?
 34. Czy spedytor jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia towaru, którego spedycją
  się zajmuje ?
 35. W jaki sposób spedytor może zabezpieczyć swoje roszczenia o zapłatę wynagrodzenia
  lub zwrot wydatków ?
 36. Kto jest stroną umowy przewozu ?
 37. Z jakimi terminami przedawnienia może mieć do czynienia spedytor ?
 38. Czy można wypowiedzieć umowę spedycji ?
 39. Czy można wypowiedzieć umowę przewozu ?
 40. Czy spedytor mieści się w pojęciu Merchant w rozumieniu warunków przewozu,
 41. Czym charakteryzuje się ustawowe prawo zastawu ?

Fragment recenzji prof. dr hab. Andrzeja S. Grzelakowskiego:

„W opracowaniu Podręcznika spedytora uczestniczyło łącznie 25 autorów. Są to wybitni specjaliści – tak teoretycy, jak i praktycy z bogatym doświadczeniem z zakresu spedycji, transportu i logistyki, cieszący się wysokim autorytetem zawodowym i uznaniem środowiska branży TSL. Tak liczebnie duży zespół autorski, składający się zarówno z ekonomistów, jak też prawników i inżynierów był niezbędny do tego, by w oparciu o istniejący, aktualny stan wiedzy oraz, ustalony w skali międzynarodowej system prawno-regulacyjny obowiązujący w tej dziedzinie, przedstawić w sposób profesjonalny, a jednocześnie kompleksowy, zwarty i transparentny, wielopłaszczyznowe i z natury interdyscyplinarne aspekty działalności spedytora w wymiarze globalnym.

Podręcznik spedytora (….) stał się swoistym kompendium wiedzy z zakresu szeroko postrzeganej działalności spedycyjnej w jej relacjach z działalnością transportową i logistyczną. Ze względu na taki właśnie charakter tego opracowania, będzie ono bez wątpienia użyteczne dla szerokiego kręgu potencjalnych odbiorców, do których, oprócz reprezentantów tego zawodu ubiegających się o pozyskanie prestiżowego dyplomu FIATA, zaliczyć należy także praktyków zatrudnionych w sektorze TSL, jak również studentów studiujących na kierunkach i specjalnościach o takim profilu.

W swej warstwie edukacyjno-poznawczej Podręcznik spedytora jest nie do zastąpienia żadnym innym opracowaniem o takim charakterze”. (DMN)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).