10 cze 2022

10 cze 2022

Prawo pracy: Praca zdalna w kodeksie pracy i inne zmiany

Przez:

Sekcja: Aktualności

We wtorek, 7 czerwca 2022 r., rząd przekazał do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2335). Ma on na stałe w kodeksie pracy uregulować pracę zdalną na czas po pandemii oraz umożliwić pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników. Prace nad nowymi przepisami trwały od 2020 r. a wersji projektu było kilka.

Link do zapoznania się z projektem i uzasadnieniem:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2335

Zgodnie z art. 20 projektowanej ustawy, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wtedy też, w myśl proponowanego art. 14, przestanie obowiązywać – a dokładnie: zostanie uchylony art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) będący podstawą dla pracodawców do polecenia wykonywania pracy zdalnej właśnie w pandemii.

W zakresie pracy zdalnej oznacza to, iż projektowane przepisy zastąpią w dniu wejścia w życie ustawy obowiązujące przepisy ustawy z  2 marca 2020 r. W konsekwencji pracodawca, z uwagi na m.in. stan zagrożenia epidemicznego, nadal będzie mógł wydawać pracownikom polecenia pracy zdalnej, ale już na innej podstawie prawnej, tj. na podstawie projektowanego art. 6719 par. 3 pkt 1 K.p.

Zdaniem rządu, ponad 2-letni okres obowiązywania stanu epidemii oraz wykonywania pracy zdalnej u wielu pracodawców wykształcił już odpowiednią praktykę w stosowaniu pracy zdalnej, która, jak się wydaje, będzie mogła być z powodzeniem kontynuowana na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Tylko 14 dni będą mieli pracodawcy na dostosowanie organizacji pracy zdalnej w swoich zakładach do nowych zasad, jakie określone zostaną w Kodeksie pracy. To za mało, zwłaszcza że nawet uzgodnienie jej wykonywania między pracownikiem a pracodawcą będzie wymagało od tego drugiego dodatkowych działań, np. ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu czy zwrotu kosztów. A to będzie tylko jedna z dużych zmian, jakie w wakacyjnym okresie będą musieli wdrażać.  Źródło: sejm.gov.pl, Prawo.pl dla LEX z dn. 10.06.2022 r. /HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet