9 sie 2019

9 sie 2019

Prawo:

Przez:

Sekcja: Aktualności

opublikowano

-w Dz.U. 2019 poz. 1495

– Ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Ustawa nowelizuje 69 ustaw. Niezwykle istotną zmianą dla obrotu towarowego
z zagranicą oraz branży TSL jest zmiana dotyczącą rozliczania podatku VAT w imporcie mającą na celu poprawę konkurencyjności polskich portów. W nowym brzmieniu art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przewidziano, że podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. pod warunkiem, że  podatnik  dokonywać będzie zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego
w rozumieniu przepisów celnych. Jednocześnie przewidziano odpowiedzialność solidarną tych przedstawicieli – obowiązek zapłaty podatku VAT wraz z odsetkami, w przypadku gdy podatnik( importer) nie rozliczy tego podatku w deklaracji i tym samym utraci prawo do dokonania takiego rozliczenia. Poniżej zamieszczamy link do ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001495 (Źr. www.prezydent.pl-K.O.)

-w Dz.U. 2019 poz. 1487

Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicznego listu przewozowego, sporządzony w Genewie dnia 20 lutego 2008 r. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001487

( Żr. Isap.sejm.gov.pl-K.O.)

 

Prezydent podpisał:

-Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

Ustawa, nowelizując Kodeks spółek handlowych, wprowadza nowy typu spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (dalej także PSA).

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, prosta spółka akcyjna ma być nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczonej dla innowacyjnych przedsięwzięć. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

– Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Ustawa przewiduje skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) – do maksymalnie 30 dni. Termin zapłaty w transakcjach asymetrycznych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca, nie będzie mógł przekraczać 60 dni, natomiast zapis umowny określający dłuższy termin zapłaty będzie nieważny. Nowelizacja zakłada również podniesienie wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe. W przypadku transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie . Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem art. 11, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.

– Ustawę o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wprowadzono w szczególności poniższe zmiany:

 • systemem monitorowania objęto obok przewozu olejów opałowych także obrót olejami opałowymi, w tym obrót dokonywany bez ich fizycznego przemieszczenia, a także, pośrednio, zużycie tych wyrobów;
 • przepisy obejmą dystrybucję olejów opałowych bez względu na status podmiotów nabywających olej, czyli także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
 • podmioty zużywające olej opałowy oraz podmioty dokonujące sprzedaży oleju opałowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy podlegać będą obowiązkowi zgłoszenia rejestracyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych przeznaczonych do celów opałowych. Spod obowiązku rejestracji zostaną wyłączone podmioty nabywające oleje opałowe w punktach sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio
  100 kg lub objętości 100 litrów;
 • potwierdzania przeznaczenia oleju dla celów opałowych -zastąpienie papierowych oświadczeń systemem elektronicznym.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym wprowadzają, m. in.:

 • definicje zużywającego podmiotu olejowego, pośredniczącego podmiotu olejowego i umowy okresowej;
 • obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot olejowy i pośredniczący podmiot olejowy;
 • określenie organów podatkowych właściwych w sprawach rejestracji zużywających pomiotów olejowych oraz pośredniczących podmiotów olejowych;
 • regulacje dotyczące właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych w sprawach rejestracji dla zużywających podmiotów olejowych lub pośredniczących podmiotów olejowych;
 • uprawienia organów skarbowych o charakterze weryfikacyjnym;
 • obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego przez zużywający pomiot olejowy oraz pośredniczący podmiot olejowy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego a także obowiązek zgłaszania zmiany danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjny uproszczonym;
 • zasady stosowania obniżonych stawek akcyzy dla olejów opałowych;
 • sposób postępowania w przypadku awarii systemu monitorowania przewozu i obrotu.

Ustawa modyfikuje również przepisy ustaw: Prawo farmaceutyczne, Ordynacji podatkowej, ustawy o opłacie skarbowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o Policji i ustawy o transporcie drogowym

Zasadniczy termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 1 września 2019 r., jednakże:

 • zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczące obowiązków rejestracyjnych i właściwości organów wejdą życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Z tym dniem wejdą też w życie zmiany w ustawie – Prawo energetyczne (obowiązki informacyjne Prezesa URE), zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa (uzupełnienie katalogu czynności sprawdzających o weryfikację zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych), zmiany w Kodeksie karnym skarbowym (przestępstwo niedokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego) oraz zmiany w ustawie o opłacie skarbowej (zwolnienie od opłaty skarbowej pełnomocnictwa do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego). Jednakże, zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 16 ustawy, do dnia 31 marca 2020 r. mogą być w powyższym zakresie stosowane przepisy dotychczasowe;
 • po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wejść w życie część zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów i w ustawie Prawo farmaceutyczne (m. in. zmiany związane z przewozem produktów leczniczych);

z dniem 1 stycznia 2020 r. mają wejść w życie zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym dotyczące uprawnień do zatrzymania dowodu rejestracyjnego kontrolowanego pojazdu przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. (Źr. www.prezydent.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).