9 maj 2018

9 maj 2018

PORTUGALIA – płaca minimalna

Przez:

Sekcja: Aktualności

Portugalskie przepisy regulujące płacę minimalną w sektorze transportu będą miały zastosowanie wyłącznie do operacji kabotażowych (z wyłączeniem tranzytu, transportu międzynarodowego  towarów i osób). Każda operacja transportowa podlegać będzie zgłoszeniu odpowiednim władzom, a przewoźnik obowiązany będzie wyznaczyć swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z organami kontrolnymi. Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Portugalii wynosi 580 euro.

W sektorze transportu drogowego obowiązuje zbiorowa konwencja o pracy w niepełnym wymiarze godzin (CCTV) – w chwili obecnej w związku z waloryzacją portugalskiej płacy minimalnej w przypadku pracowników wykonujących transport drogowy towarów winna być stosowana co najmniej stawka minimalnego gwarantowanego wynagrodzenia tj. 580 euro miesięcznie.

Obowiązkowe dodatki do wynagrodzenia wynoszą: – 25% dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej lub zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym, – dodatek za nadgodziny wypracowane w dni robocze, a mianowicie 25% za pierwszą godzinę i 37,5% za kolejne godziny, o ile w obowiązującym układzie zbiorowym nie wskazano innych kwot, – 50% wzrostu za każdą godzinę pracy w cotygodniowym dniu odpoczynku (w niedzielę lub w inny dzień),  chyba że inne dodatki zostały przyjęte w odpowiednim układzie zbiorowym.

Pracodawcy zagraniczni delegujący swoich pracowników do pracy w Portugalii są zobligowani poinformować o tym fakcie właściwe organy w odniesieniu do danego sektora. Pracodawca ma obowiązek przesłania oświadczenia do ACT – Urząd ds. Warunków Pracy, zawierającego następujące informacje: dane firmy delegującej; liczbę delegowanych pracowników oraz ich dane osobowe; spodziewany czas trwania oraz daty rozpoczęcia i zakończenia oddelegowania, ;adres miejsca lub miejsc pracy i charakter pracy pracownika oddelegowanego. Do tego celu można wykorzystać formularz dostępny  na stronie:

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Formularios/Documents/Formulario_destacamento.doc

Oświadczenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: destacamento@act.gov.pt

W przypadku transportu, jako miejsce pracy można wskazać pojazd, którym kierowca wykonuje transport.

Na pracodawcy ciąży obowiązek wyznaczenia swojego przedstawiciela w Portugalii, który jest odpowiedzialny za współpracę z ACT – Urząd ds. Warunków pracy. Reprezentantem przewoźnika może być sam delegowany kierowca, o ile będzie miał przy sobie wymagane prawem dokumenty i będzie je udostępniał portugalskim służbom kontrolnym na każde żądanie.

Pracodawca musi przechowywać:– umowę o pracę, – odcinki wypłaty, – ewidencję czasu pracy pracownika wskazujące początek i koniec oraz łączny dzienny czas pracy,– dowód wypłaty wynagrodzenia.

Dokumenty te muszą być precyzyjne określone oraz dostępne w formie papierowej lub elektronicznej, przez cały okres oddelegowania pracownika na terytorium Portugalii. Na żądanie ACT wyżej wymienione dokumenty są przedstawiane w języku portugalskim lub z dołączonym uwierzytelnionym tłumaczeniem. Pracodawca musi przedstawić powyższe dokumenty do jednego roku po zakończeniu okresu oddelegowania na wniosek ACT. Okres przez jaki dokumenty oddelegowanych pracowników mają być przechowywane to 1 rok od chwili zakończenia oddelegowania.   (źr. www. pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet