28 lut 2018

28 lut 2018

Poprawki do ustawy SENT

Przez:

Sekcja: Aktualności

27 lutego 2018 r. na  wspólnym posiedzeniu, komisje Finansów Publicznych oraz Infrastruktury przyjęły poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (tzw. „SENT ” – druk sejmowy nr 2156).

Z postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców uwzględniono obniżenie kary z 10. 000 zł do 2.000 zł  w przypadku, gdy ujawniono nieprawidłowości powstałe w wyniku oczywistego błędu w danych innych niż dotyczące towaru i numeru rejestracyjnego środka transportu, w sytuacji gdy podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług od przewożonych ze składów podatkowych towarów został wpłacony przez podmiot wysyłający w należnej wysokości;

Przedstawiciel strony społecznej podniósł w czasie posiedzenia, że w sytuacji gdy nie dochodzi do uszczuplenia należności budżetowych , a błąd jest mało istotny kara nie powinna być wyższa niż 500 zł.( mandat) jednak uwaga ta nie została uwzględniona.

Kolejna uwzględniona poprawka dotyczy umorzenia postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie nowelizacji, w przypadku gdy ustalono, że nie doszło do uszczuplenia podatków.

Zmieniony zostanie również tytuł ustawy nowelizowanej  poprzez dodanie słów „i kolejowego” po zmianie będzie to ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Celem projektu nowelizacji ustawy wg.  uzasadnienia jest ograniczenie „możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów towarów wrażliwych, (…)”, także „objęcie systemem monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wskazanych przez ministra zdrowia”, które są zagrożone nielegalnym wywozem do innych państw członkowskich Unii Europejskich i państw trzecich.

Ze względu na specyfikę przewozów kolejowych nie będzie kontroli na całej trasie przewozu – będzie ona wykonywana np. na bocznicach kolejowych, w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych). Przewoźnicy kolejowi będą musieli uzupełnić zgłoszenia przewozu, np. o numery: wagonu i pociągu.

Do projektu wprowadzono nowy rozdział dotyczący monitorowania przewozu produktów leczniczych – każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem.

Zgodnie z dyskusją podczas posiedzenia wejście w życie nowelizacji planowane jest na koniec kwietnia lub początek maja.(www.sejm.gov.pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet