2 mar 2016

2 mar 2016

Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości UE?

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska pozwała Polskę za niedostosowanie się do unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa na kolei. Problem dotyczy nieustanowienia niezależnego organu bezpieczeństwa badającego wypadki i incydenty na kolei a także określenia wspólnych zasad zarządzania, regulacji i nadzoru, co zdaniem Komisji nie gwarantuje obiektywizmu. W opinii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych spełnia wymagane przez unię kryteria bowiem działa niezależnie, natomiast samo Ministerstwo nie ma wpływu na prowadzone postępowania obsługując jedynie to ciało organizacyjnie.
Polsce grozi także pozwanie do Trybunału w kwestii nie przestrzegania dyrektywy w sprawie maksymalnej masy i nacisków na oś pojazdów ciężarowych. Na ten moment KE wzywając Polskę do należytego stosowania dyrektywy wyznaczyła dwumiesięczny termin na poinformowanie KE o podjętych działaniach w kwestii wdrożenia unijnych przepisów, które zezwalają na swobodne poruszanie się po drogach UE pojazdów o masie całkowitej do 40 ton i nacisku na oś 11,5, podczas gdy w Polsce kierowcy przedmiotowych pojazdów muszą uzyskać zezwolenie na 97%-ach polskiej sieci drogowej.

W transporcie lotniczym wezwanie KE dotyczy koniecznej zmiany opłat lotniskowych wprowadzonych w porcie lotniczym we Wrocławiu, które zdaniem Komisji mają charakter dyskryminacyjny. Uzasadnieniem wezwania do zmiany opłat jest prawo unijne, które zakazuje wprowadzania bardziej restrykcyjnych warunków obsługi wewnątrzunijnych przewozów lotniczych aniżeli warunki przewozów krajowych. Analogicznie do problemu w transporcie drogowym KE wyznaczyła termin dwóch miesięcy na przekazanie informacji o podjętych działaniach. (źe. Rzeczpospolita nr 47 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet