1 kwi 2021

1 kwi 2021

Polska -Nowe obostrzenia nie dotyczą kierowców zawodowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wprowadzone od dnia 30 marca br. dodatkowe obostrzenia przy przekraczaniu granicy  z Polską nie dotyczą kierowców zawodowych. Wynika to ze zwolnień, o których mowa w  § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii .Dz.U.poz.512)

Pkt 6 i 7 ust. 1 § 3 ww. rozporządzenia stanowi o zwolnieniach dla:

6)kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

7)kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

  1. w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.4)), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,
  2. b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412). (Źr.www.pspdgdynia.pl-K.O.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet