3 mar 2016

3 mar 2016

Podatek u źródła

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wyroku z 28 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 1162/15 WSA w Rzeszowie rozstrzygnął, że dla wskazania kto jest płatnikiem zobowiązanym do ewentualnego poboru podatku u źródła( zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych ), zasadnicze znaczenie ma wypłata środków z tytułów określonych w ustawie. Polska spółka prawa handlowego, która na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dokonuje zakupu biletów lotniczych na loty wykonywane są na trasach międzynarodowych, u pośredników mających siedziby na terytorium RP – polskich spółek, bądź polskich biur podróży wystąpiła o interpretację , czy jest płatnikiem podatku źródła od wynagrodzenia (zapłaty za bilet). Kwota wskazana na fakturze przelewana jest przez spółkę na rachunek bankowy pośrednika, a nie na konto przewoźnika posiadającego siedzibę poza granicami RP. Organ podatkowy uznał, że spółka jest zobowiązana, jako płatnik, pobrać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tej wypłaty. Spółka zaskarżyła interpretację, a WSA skargę uwzględnił. Sąd wyjaśnił, że dla wskazania płatnika- podmiotu na którym ciąży obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych , zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 1 pdop. Przepis ten uzależnia obowiązek pobrania podatku u źródła tj. funkcję płatnika, od faktu dokonywania wypłaty, czyli przekazania środków na rzecz zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, która to transakcja powoduje uzyskanie ewentualnych przychodów na terytorium RP. Spółka ponosi ekonomiczny ciężar świadczenia, jednakże nie dokonuje wypłaty środków z tytułu określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 4 pdop, wypłat tych dokonuje pośrednik. Orzeczenie nie jest prawomocne. (Źr.www.orzeczenia.nsa.gov.pl)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet