4 lut 2016

4 lut 2016

Podatek od środków transportowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Do dnia 15 lutego trzeba zapłacić ratę podatku od środków transportowych., Płatny on jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia. Jeżeli nabycie pojazdu następuje w ciągu roku, obowiązek podatkowy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał- po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego
w terminie:
• I rata – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
• II rata – do dnia 15 września danego roku. – od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten za rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych należy wpłacić bez wezwania na rachunek budżetu gminy. W Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2025, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.
Wprowadzone rozporządzeniem zmiany we wzorze deklaracji na podatek od środków transportowych obejmują: nowy podział klas autobusów oraz wdrożenie kolejnej normy dopuszczalnej emisji spalin – Euro 6/VI. W celu wykorzystania posiadanych przez gminy wydrukowanych formularzy DT-1(4) i załączników DT-1/A(4) , umożliwiono składanie deklaracji na podatek od środków transportowych, z wyjątkiem deklaracji dotyczących środków transportowych będących autobusami, według starego wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731). (Źr. www.mf.gov.pl- K.O.).

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet