3 lut 2016

3 lut 2016

Platforma ODR

By:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR . 

Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Jest to interaktywna strona internetową, za pośrednictwem której, będąc konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR

ec.europa.eu/consumers/odr

Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej PISiL do kontaktów z klientami to: pisil@pisil.pl

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet