28 wrz 2018

28 wrz 2018

Plany nowelizacji ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Resort infrastruktury planuje podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych i wprowadzenie zmian zapewniających realizację wniosków Najwyższej Izby Kontroli w kwestii poprawy bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
Chodzi o piątkowy raport Najwyższej Izby Kontroli, w którym Izba stwierdza, że minister właściwy ds. transportu nie sprawuje należytego nadzoru nad przewozem towarów niebezpiecznych, np. łatwopalnych czy wybuchowych. Jak podkreśliła Izba, organy odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo nie wiedzą, którędy i ile takich transportów jeździ po polskich drogach.

Z raportu wynika, że w latach 2012-2017 na polskich drogach miało miejsce 8592 zdarzeń z udziałem pojazdów przewożących towary niebezpieczne, a ich liczba wzrosła w tym czasie o 50%. W zdarzeniach tych poszkodowane były 5982 osoby, z czego 188 to ofiary śmiertelne.

Rocznie po polskich drogach przemieszcza się 150 mln ton towarów niebezpiecznych – m.in. substancji, które w czasie wojen światowych służyły jako broń chemiczna, a dziś wykorzystywane są w gospodarce (np. fosgen, chlor). Dziennie – jak podkreśliła Izba – kursuje ponad 20 tys. pojazdów przewożących towary łatwopalne, wybuchowe, żrące, trujące, promieniotwórcze itp., a z roku na rok rośnie liczba interwencji związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych przy przewozie takich substancji.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury poinformował, że  „w następstwie kontroli Najwyższej Izby Kontroli Minister Infrastruktury wydał wiążące wytyczne Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego do przekazywania informacji umożliwiających sprawdzanie prawidłowości kontroli przewozu towarów niebezpiecznych przeprowadzanych przez ITD na drogach, parkingach oraz w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej”.

Jednocześnie zaznaczył, ze szef resortu infrastruktury wydał zarządzenie (nr 15 z 14 września 2018 r.) w sprawie upoważnienia Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do wykonywania niektórych czynności w sprawach wynikających z przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r.           (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet