19 kwi 2017

19 kwi 2017

Pismo PISIL w sprawie oskładkowania diet i ryczałtów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Polska Izba Spedycji i Logistyki w piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów i Rozwoju  wyraziła  sprzeciw przeciwko próbom oskładkowania diet i innych należności wypłacanych kierowcom w transporcie międzynarodowym. Ubruttowienie diet i ryczałtów przyniesie bardzo negatywne społeczne i ekonomiczne skutki dla polskiej branży transportowej. Wysokie koszty pracy spowodują konieczność podwyższenia stawek za wykonywanie usług transportowych i spedycyjnych, a to bezpośrednio wpłynie na obniżenie konkurencyjności polskich firm na rynku UE. Po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016r. sygn. K 11/15, dotyczącego ryczałtów za nocleg, niektóre organizacje zgłosiły wątpliwość co do  wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  diet  i innych należności  z tytułu podróży służbowych wypłacanych kierowcom w transporcie międzynarodowym .W piśmie podkreśliliśmy, że w 2010 r w ustawie o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004r.  w art. 2 pkt 7 zapisano definicję podróży służbowej kierowcy, a  Trybunał nie uchylił tego przepisu ,  zatem nie ulega wątpliwości, że kierowca wykonując pracę poza miejscowością siedziby swojego pracodawcy jest w podróży służbowej. Trybunał Konstytucyjny wskazał w uzasadnieniu do wyroku, że diety i  inne należności za czas podróży służbowej mogą być wypłacane  na podstawie umowy o pracę, układu zbiorowego pracy czy regulaminu wynagradzania. Z art. 21 ust .1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika wyłączone są również z podstawy wymiaru składek ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). Potwierdzeniem tego  stanowiska jest decyzja ZUS dotycząca wyłączenia z  podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne   ryczałtów i diet wypłacanych kierowcom z tytułu zagranicznych podróży służbowych, wydana przez Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie 15 lutego 2017r., tj. po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016r. sygn. K 11/15.(K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet