30 lip 2019

30 lip 2019

Pierwsze posiedzenie nowej Komisji Transportu i Turystyki w PE

Przez:

Sekcja: Aktualności

24 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. Członkowie uczestniczyli w wymianie poglądów z fińskimi ministrami transportu i turystyki, a także unijnym komisarzem ds. Transportu.

Fińska minister transportu, pani Marin, przedstawiła priorytety transportowe prezydencji fińskiej na drugą połowę 2019 r. Zapewniła Komisję, że Finlandia zobowiązała się do kontynuowania prac nad oczekującymi aktami prawodawczymi. W dziedzinie transportu lądowego kolejna prezydencja będzie nadal koncentrować się na eurowinietach, mając na celu przyjęcie podejścia ogólnego Rady.

Ponadto Finlandia jest gotowa do rozpoczęcia rozmów trójstronnych w sprawie społecznych i rynkowych aspektów pierwszego pakietu mobilności, gdy komisja zgodzi się na prowadzenie negocjacji w konstruktywny i neutralny sposób.

Jeśli chodzi o sieci intermodalne, Finlandia będzie kontynuować prace nad propozycją inteligentnej sieci TEN-T, dążąc do osiągnięcia podejścia ogólnego i, jeśli to możliwe, do rozpoczęcia negocjacji. W przypadku informacji o elektronicznym transporcie towarowym (eFTI) oczekuje się zakończenia dyskusji.

W żegludze Finlandia będzie koordynować stanowiska UE na spotkaniach Międzynarodowej Organizacji Morskiej i pracować nad wzmocnieniem globalnej roli UE w zrównoważonym rozwoju, cyfryzacji i automatyzacji.

Minister podkreśliła również, że Finlandia stara się promować ambitne cele redukcji emisji we wszystkich rodzajach transportu. Należy w pełni wykorzystać możliwości digitalizacji i automatyzacji redukcji emisji.

Więcej na ten temat: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629182/IPOL_STU(2018)629182_EN.pdf

Źródło: Newsletter CLECAT 2019/25/HW

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet