25 lis 2022

25 lis 2022

PFR wzywa pracodawców do zawarcia umów o zarządzanie PPK

Przez:

Sekcja: Aktualności

21 listopada 2022 roku weszły w życie nowe przepisy w zmienionej ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Nowością jest określenie zasad dokonywania korekt i terminów, w którym mają być zwracane nienależne wpłaty do PPK.

Chodzi o ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, która w art. 125 zmieniła ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK).

Wezwania są udostępniane w profilu informacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) i zawierają link do specjalnego formularza. Wypełniając go, pracodawca będzie mógł poinformować Polski Fundusz Rozwoju o zawarciu umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi albo o przyczynie nie zawarcia tej umowy.

Ważne: Obowiązek wdrożenia PPK ciąży na podmiotach zatrudniających, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w tym na pracodawcach, mających numer identyfikacyjny (NIP lub REGON). Uruchomienie PPK wymaga zawarcia umowy o zarządzanie PPK, a następnie – w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej – umowy o prowadzenie PPK (zawarcie tej umowy powoduje, że osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK).

Ustawy o PPK nie stosuje się m.in. do mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w ustawie – Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione zadeklarowały mu niedokonywanie wpłat do PPK (w przypadku, gdy mikroprzedsiębiorca zatrudnia wyłącznie osoby zatrudnione w wieku 55+, wystarczy, że żadna z nich nie złożyła wniosku o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK).

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dnia 25.11.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet