23 maj 2018

23 maj 2018

Pakiet Mobilności

Przez:

Sekcja: Aktualności

Posiedzenie Komisji Transportu i Turystyki PE, które odbyło się 15 maja br., poświęcone było podsumowaniu dotychczasowego stanu prac nad poszczególnymi aktami prawnymi wchodzącymi w skład Pakietu Mobilności. Dotychczas  posłom sprawozdawcom udało się wypracować szereg kompromisów, jednak w najważniejszych sprawach,   w tym w zakresie delegowania pracowników, wciąż trudno mówić o zbliżeniu stanowisk.
Propozycje regulacji w zakresie minimalnych wymogów odnośnie do maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu pracy kierowców, czasu odpoczynku i tachografów –
Wim van de Camp zaprezentował 11 kompromisowych poprawek –  wszystkie koncentrujące się na kluczowych kwestiach, takich jak zasady powrotu do „domu”, rozdział czasu pracy i odpoczynku, dedykowane parkingi, zasady transportu pasażerów, pojazdy poniżej 3,5 t, egzekwowanie zasad, tachografy. Nadal istnieją różnice w kwestii rozdziału czasu pracy i odpoczynku, objęcia regulacjami pojazdów „lekkich”, zakazu odpoczynku w kabinie pojazdu czy zasad  dotyczących powrotu do „domu” (w tym definicji „dom”).  Osiągnięto natomiast kompromis w kwestii ściślejszej kontroli  jak też wprowadzenia do transportu drogowego nowoczesnych technologii, co ułatwiłoby lepszą kontrolę przy jednoczesnym zmniejszeniu uciążliwości biurokratycznych.  W tej części organizacja CLECAT podtrzymuje swoją opinię, iż zakaz odbioru tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu wprowadzi dezorganizację w międzynarodowym transporcie drogowym. Zwraca także uwagę na brak odpowiednich bezpiecznych parkingów i miejsc odpoczynku co zagraża bezpieczeństwu kierowców i ładunków. Głosowanie w tym punkcie odbędzie się 4 czerwca.
Dyrektywa nowelizująca Dyrektywę 199/62/EC w sprawie opłat drogowych za korzystanie z infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężarowe –

W tym obszarze większość opowiedziała się za stanowiskiem sprawozdawcy Christine Revault d’Allones Bonnefoy na rzecz zasady „polluter-pays/user pays”, w szczególności stopniowego odchodzenia od systemu opłaty za „czas” do sytemu bazującego na „dystansie” i przy objęciu systemem również  pojazdów poniżej 3,5 t. Poprawki kompromisowe dotyczą rozłożenia zmian w czasie, kosztów zewnętrznych, kosztów kongestii, zróżnicowania opłat bazującego na standardzie CO2. CLECAT popiera wiele z tych poprawek jednak z zastrzeżeniem, że zmiany te nie będą oznaczać wyższych obciążeń  podatkowych dla operatorów pojazdów, co mogłoby wpłynąć na zahamowanie inwestycji w innowacje oraz ekologiczne i inteligentne technologie.  W tym obszarze głosowanie odbędzie się 24 maja.
Propozycje w sprawie Dyrektywy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego

Deputowana Merja Kyllonen – kontynuuje starania o przyjęcie regulacji na zasadzie  lex specialis apelując do posłów o głęboką refleksję i rozsądek. Jej zdaniem postulaty o pełnym objęciu transportu międzynarodowego zasadami delegowania nie biorą pod uwagę realiów branży. Celem PE powinno być poszukiwanie takich rozwiązań, które przede wszystkim da się kontrolować i egzekwować, natomiast w zakresie swoich głównych postulatów wszyscy muszą wykazać się pewną elastycznością. Tymczasem zdaniem posłanki nadal słychać głosy o pełnym objęciu dyrektywą o delegowaniu pracowników międzynarodowego transportu drogowego począwszy od pierwszego dnia.  Następne spotkanie z  planowane jest na 4 czerwca.

Stanowisko CLECAT opowiada się za wyłączeniem  transportu międzynarodowego z regulacji o delegowaniu pracowników wyrażając obawy, iż  w przeciwnym razie nie można wykluczyć eliminacji multilateralnego transportu międzynarodowego i skoncentrowania się operatorów transportu drogowego na operacjach bilateralnych, co w konsekwencji zwiększy liczbę kursów i emisję gazów unicestwiając tym samym główny cel stworzenia bardziej ekologicznego transportu w Europie.

Propozycje w sprawie rozporządzenia nowelizującego Rozporządzenie (EC) 1071/2009 w sprawie dostępu do zawodu  i Rozporządzenia (EC) 1072/2009 w sprawie rynku przewozowego COM (2017) 0281 – 

 Poseł sprawozdawca Ismail Ertug poinformował o stanie dotychczasowych negocjacji.  Odbyło się szereg spotkań, w czasie których osiągnięto porozumienie  w kwestii wzmocnienia kontroli, walki z firmami typu „letterbox” i objęcia  częściowo regulacjami pojazdów „lekkich.”. Trwa natomiast dyskusja w kwestii kabotażu.    (źr. CLECAT Newsletter  2018/019 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet