16 lip 2018

16 lip 2018

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw z 10 maja 2018 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

13 lipca 2018 r. – Polska Izba Spedycji i Logistyki wystąpiła do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie z kopią do Ministerstwa Finansów – Sekretarza Stanu, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  w związku z wydanym przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny komunikatem z 14 czerwca br. w sprawie zgłaszania przez wytwórców i importerów produktów leczniczych oraz przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne „pełnych list środków transportu, w tym pojazdów samochodowych wykorzystywanych w zakresie działalności objętej zezwoleniem (marka, model, nr rejestracyjny samochodu), a w przypadku wykorzystywania transportu kolejowego danych przewoźnika”.

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (aktualne brzmienie ustawy o monitorowaniu – Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów)  dokonano zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne wprowadzając do niej Rozdział 2c zatytułowany „Monitorowanie przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujący m.in. „obowiązek przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu informacji o środkach transportu wykorzystywanych w zakresie działalności objętej zezwoleniem” (art. 42 i art. 78).

W opinii  PISiL wprowadzone w tej mierze zapisy budzą uzasadnione zastrzeżenia. Nałożony ustawowo obowiązek przedstawienia pełnej listy środków transportu samochodowego czy listy przewoźników/operatorów kolejowych odnosi się co prawda do wytwórców i importerów produktów leczniczych i przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne nie mniej jednak organizacja nasza jako reprezentant branży spedycyjno-logistyczno-transportowej świadczącej na rzecz tych podmiotów usługi w tym zakresie nie mogła pozostać obojętna wobec precyzowania wymogów, które nie są możliwe do spełnienia w praktyce.

Reasumując wnieśliśmy o ponowne rozważenie zasadności przyjętych rozwiązań oraz o odstąpienie od przedmiotowego wymogu. Więcej w Komunikacie Wewnętrznym PISiL nr 112 z 16 bm.   (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet