7 maj 2021

7 maj 2021

Nowela ustawy o transporcie kolejowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

27 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, która częściowo  wdraża do prawa krajowego dyrektywy 2016/797 oraz 2016/798 czyli przepisy tzw. technicznego filara IV pakietu kolejowego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000780

Nowela wprowadza szereg nowych definicji w tym , m.in. obszaru użytkowania pojazdu, punktu kompleksowej obsługi, rodzaju działalności, zakresu działalności oraz obszaru działalności. Ponadto,  wprowadza zmiany aktualnych definicji, m.in. sieci kolejowej, pojazdu kolejowego, przewoźnika kolejowego oraz użytkownika bocznicy kolejowej.

Najistotniejsze zmiany dotyczą jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa w miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach – A i B, zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu w miejsce dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego czy punktu kompleksowej obsługi (OSS) – systemu informatycznego stworzonego przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej dla obsługi wniosków o wydanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz wniosków o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu. Co więcej, ustawa wprowadza rozszerzenie zakresu certyfikacji tzw. podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych (ECM) oraz modyfikuje reguły uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa zarządców infrastruktury i świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych.

Kompetencje Prezesa UTK zostają zwiększone m.in. o konsultowanie kierunków rozwoju ze wszystkimi podmiotami i zainteresowanymi stronami, w tym z zarządcami, przewoźnikami kolejowymi, producentami, dostawcami usług utrzymania oraz przedstawicielami personelu i użytkowników. W sytuacji ujawnienia poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Prezes UTK wprowadzi w drodze decyzji tymczasowe środki bezpieczeństwa, a w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa przez wyszczególnione w ustawie podmioty – może wystosować do danego podmiotu pisemne ostrzeżenie.

Nowela wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia czyli w dniu 28 lipca 2021 r. poza kilkoma wyjątkami.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000780/HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet