21 wrz 2023

21 wrz 2023

Nowe obowiązki dla importerów – sprawozdanie CBAM

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów przypomina o nowych obowiązkach dla importerów zgodnie z  opublikowanym w dniu 15.09.2023 roku rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych do celów mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w okresie przejściowym.

Rozporządzenie  2023/956  stosuje się do towarów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia, a do celów identyfikacji towarów stosuje kody Nomenklatury Scalonej (CN). Należą do nich m.in. cement, nawozy, żelazo i stal, aluminium oraz produkty powstałe z nich oraz energia elektryczna i wodór.

W okresie przejściowym trwającym od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. rozporządzenie będzie miało zastosowanie jedynie w ograniczonym zakresie odnośnie obowiązków importerów lub wyznaczonych pośrednich przedstawicieli celnych, w pełni  natomiast będzie stosowane od 1 stycznia 2026 r.

W okresie przejściowym obowiązki importera ograniczają się do obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 33-35 rozp. 2023/956. Jeżeli importer ma siedzibę w państwie członkowskim i wyznacza pośredniego przedstawiciela celnego zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, a pośredni przedstawiciel celny wyrazi na to zgodę, obowiązki sprawozdawcze mają zastosowanie do takiego pośredniego przedstawiciela celnego. Jeżeli importer nie ma siedziby w państwie członkowskim, obowiązki sprawozdawcze spoczywają na pośrednim przedstawicielu celnym.

Każdy importer lub, w sytuacjach objętych art. 32 rozp. 2023/956, pośredni przedstawiciel celny, który dokonał przywozu towarów w danym kwartale roku kalendarzowego, składa Komisji sprawozdanie za ten kwartał (sprawozdanie CBAM) zawierające informacje o towarach przywiezionych w tym kwartale, nie później niż jeden miesiąc po zakończeniu tego kwartału.

Od 1 października 2023 r., w przypadku przywozu towarów objętych przedmiotowym rozporządzeniem, wprowadza się obowiązek podawania w zgłoszeniach celnych – w drugiej części Pola 37, kodu uszczegóławiającego procedurę 2C2. Więcej informacji i szczegółów na www.puesc.gov.pl. . ( źr. www.puesc.gov.pl/ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet