14 lut 2018

14 lut 2018

Niemcy – nie każda kontrola MiLoG-u jest legalna

Przez:

Sekcja: Aktualności

Niemiecka kancelaria BALDUIN & PFNÜR doniosła o precedensowym postanowieniu niemieckiego sądu finansowego dla Berlina – Brandenburgii z dnia 07.02.2018 (sygn. akt 1 V 1175/17). Sąd wstrzymał tymczasowo kontrolę prowadzoną odnośnie polskiej firmy transportowej w zakresie przestrzegania płacy minimalnej. W uzasadnieniu swojego orzeczenia, które wyznacza nowy kierunek w sprawie, sąd wskazał na poważne wątpliwości co do legalności zaskarżonego zarządzenia o przeprowadzeniu kontroli. Wątpliwości te, zdaniem sądu, są uzasadnione już ze względu na sam fakt, iż nadal nie ma jasności, czy § 20 niemieckiej ustawy o płacy minimalnej [MiLoG] w ogóle ma zastosowanie do przedsiębiorstw z branży transportowej i logistycznej mających siedzibę w krajach UE a nie posiadających oddziału w RFN. Przedmiotem wątpliwości sądu był nadto zbyt daleko idący zakres kontroli określony zarządzeniem w tym konkretnym przypadku – stwierdził, że Główny Urząd Celny winien był ograniczyć się w najpierw do stwierdzenia, czy pracownicy firmy transportowej nie jeździli wyłącznie w ruchu tranzytowym. Umowy o pracę, rozliczenia płac wraz z dowodami zlecenia zapłaty, zapisy czasu pracy i bliższe informacje dotyczące poszczególnych zleceniodawców, których zażądano w postępowaniu kontrolnym, zdaniem sądu, nie pozwalają stwierdzić tej okoliczności.     (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).