14 kwi 2016

14 kwi 2016

Moment zaliczenia nadwyżki VAT na inne zobowiązania budżetowe

Przez:

Sekcja: Aktualności

 WSA w wyroku, sygn. akt I SA/Wr 1110/15 uznał, że urząd skarbowy może  przelać   nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym  na konto gminy na pokrycie zobowiązania podatnika z tytułu podatku od nieruchomości .Wniosek o przekazanie zwrotu VAT na poczet podatku od nieruchomości jest w tym przypadku poleceniem przelewu wskazanej kwoty na rzecz gminy, a podatnik musi liczyć się z ryzykiem, że przelew z rachunku bankowego urzędu skarbowego  nastąpi po upływie terminu płatności podatku od nieruchomości.. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że zaliczenie kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na poczet zaległości podatkowej dokonuje się z mocy samego prawa i następuje z dniem złożenia deklaracji, w której wykazano podatek do zwrotu. Jednakże, aby podatnik mógł skorzystać z tego przepisu( z dniem złożenia deklaracji) organ podatkowy musi być zarówno zobowiązanym do zwrotu podatku jak i uprawnionym do jego poboru- nadwyżka musi być przeznaczona na uregulowanie zobowiązania wobec Skarbu Państwa .(Źr.orzeczenia nsa.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet