5 cze 2017

5 cze 2017

Mieszane uczucia po ogłoszeniu Pakietu Mobilności

Przez:

Sekcja: Aktualności

Pakiet „Europe on the Move miałby wg. KE  pomóc konkurencyjności branży,  wzmocnić bezpieczeństwo, doprowadzić do bardziej sprawiedliwego systemu opłat, obniżenia emisji CO2,  poziomu zanieczyszczeń, kongestii, ukrócić praktyki nielegalnego zatrudnienia i zabezpieczyć prawa pracownicze. Propozycje Komisji Europejskie spotkały się ze zróżnicowanym przyjęciem ze strony poszczególnych organizacji. Brytyjskie zrzeszenie Freight Transport Association (FTA) skrytykowała wynikającą z pakietu zbyt dużą biurokrację i próbę objęcia regulacjami sektora transportowego. International  Road Transport Union (IRU) oprócz elementu biurokracji zwraca uwagę na  fakt, iż pakiet wyjaśnia jedynie w niewielkim stopniu obecne regulacje zgłaszając jednocześnie wątpliwości co do nowych zasad kabotażu. .

Również organizacja CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services), której członkiem jest Polska Izba Spedycji I Logistyki przyjęła ogłoszenie przedmiotowego pakietu z mieszanymi uczuciami zwłaszcza, że jako reprezentant głosu europejskich spedytorów i logistyków brała aktywny udział w prowadzonych od dłuższego czasu dyskusjach i konsultacjach na temat transportu drogowego prezentując stanowisko środowiska.

CLECAT ocenił co prawda pozytywnie propozycje KE w zakresie egzekwowania, uproszczenia i harmonizacji zasad w różnych aspektach transportu drogowego, oczekując  jednak , że Komisja Europejska wypowie się w bardziej zdecydowany sposób w obronie konkurencyjnego wewnętrznego rynku transportowego.

Wyprzedzając dyskusję, która będzie prowadzona na forum Parlamentu Europejskiego, CLECAT wydał oświadczenie, które krytycznie ocenia zwłaszcza propozycje dotyczące regulacji  w odniesieniu do delegowania pracowników w transporcie. CLECAT proponował bowiem odejście od dotychczasowych zasad kabotażu tj. limitowania do 3 operacji wykonywanych  w ciągu 7 dni  – KE  zaproponowała co prawda zmianę zasad  znosząc limit trzech operacji, ale  skracając jednocześnie czas  do 5 dni. CLECAT wyraża zdziwienie, że skoro kabotaż ma podlegać lokalnym zasadom w kwestii m.in. wynagradzania kierowców,  to jednoczesne ustalanie ograniczeń czasowych pozbawione jest jakiegokolwiek uzasadnienia.. Ponadto zasady delegowania pracowników w odniesieniu do kabotażu obowiązywać mają już od pierwszego dnia, zaś w transporcie międzynarodowym po 3 dniach liczonych w skali miesiąca.

CLECAT zwraca także uwagę na obciążenia administracyjne będące efektem różnych regulacji prawnych w zakresie płacy minimalnej obowiązujących na terenie UE. W tym sensie jednolity europejski system byłby oczywiście lepszy od   szerokiej gamy różnych systemów krajowych. Zaskakujące jest jednak, że KE nie uwzględniła specyfiki ( na co CLECAT zwracał wielokrotnie uwagę) sektora transportu drogowego z jego  wysoką mobilnością i ponadnarodowym charakterem. Stosowanie lokalnych zasad świadczenia pracy i płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym po 3 dniach stanowić będzie olbrzymie obciążenie administracyjne zwłaszcza dla małych i średnich firm. Jest ono sprzeczne z opinią środowiska, które oczekiwało, że KE będzie dążyć do stworzenia prawdziwego wewnętrznego rynku. Złożona propozycja przeczy także wcześniejszym deklaracjom KE o podtrzymywaniu stanowiska zaprezentowanego w Białej Księdze i ambicji wykreowania rynku wewnętrznego przy zachowaniu zasad swobody świadczenia usług, swobody przepływu towarów i poszanowania zasady proporcjonalności.  Teraz w sprawie propozycji KE winny w sposób konstruktywny zabrać głos kraje członkowskie oraz Parlament Europejski, jako że niezbędne jest wprowadzenie takich regulacji, które przyczynią się do poprawy ogółem efektywności i jakości usług transportu drogowego, bez wprowadzania dodatkowej biurokracji związanej z regulowaniem branży.

Z pozytywną oceną ze strony CLECAT spotkały się natomiast inicjatywy KE wskazania priorytetów w zakresie inwestycji w  Europie służących wprowadzeniu elektronicznego interoperacyjnego systemu opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej bazującego na pokonanym dystansie pod warunkiem oczywiście, ze system ten będzie sprawiedliwy, prosty i pozbawiony charakteru dyskryminacyjnego. Pozytywnie przyjęto również fakt uznania, że transport stanowi istotną część europejskiego zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności. Zapotrzebowanie na usługi transportowe zarówno  w Europie jak i poza jej obszarem będzie rosnąć i UE musi zmierzyć się z tymi wyzwaniami zarówno jeżeli  chodzi o przewozy towarów jak i pasażerów i kontynuować  działania na rzez rozwoju tej dziedziny unijnej gospodarki.

Elementy Pakietu Mobilności zwłaszcza kwestie delegowania pracowników będą przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim, która odbędzie się w dniu 7 czerwca  br. Inicjatorami konferencji są europosłowie: Danuta Jazłowiecka, Markus Pieper i Elżbieta Łukacijewska.  Na zaproszenie organizatorów udział w konferencji wezmą  przedstawiciele CLECAT.  W programie przewidziano wystąpienie Dyrektora Generalnego CLECAT Nicolette van der Jagt prezentujące stanowisko organizacji, które jak podkreślamy  w przedmiotowych sprawach jest zgodne ze stanowiskiem prezentowanym przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki.

Pakietowi Mobilności poświęcone będzie  także posiedzenie Instytutu Transportu Drogowego CLECAT (PISiL posiada w tej grupie roboczej swoich przedstawicieli). W tym samym dniu tj. 28 czerwca br. z inicjatywy CLECAT przewidziana jest debata zatytułowana  „EU Mobility Package – the impact on the freight forwarders and Logistics service providers” ,. z udziałem m.in.: p. Eddy Liegeios – Dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG Move) Komisji Europejskiej i p. Wim van de Camp – reprezentującego Komisję ds. Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. (źr. www.theloadstar.co.uk, CLECAT  – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet