8 maj 2017

8 maj 2017

MIB w sprawie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Konieczność utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego wynika z przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 a rejestr taki winien powstać do 31 grudnia 2012 r. Ostatecznie ustawa została ogłoszona 30 listopada 2016 r. – zadanie prowadzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego zostało powierzone Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego. Rejestr zostanie zbudowany na bazie rejestrów funkcjonujących w GITD oraz ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Będzie on prowadzony w systemie teleinformatycznym  i zgodnie z nowelizacją  ustawy o transporcie drogowym powinien zacząć funkcjonować z dniem 30 listopada 2017 r. Krajowy rejestr przez punkt kontaktowy zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co umożliwi wymianę danych między nimi.

Rejestr będzie się składał z trzech ewidencji:
–  przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
–  poważnych naruszeń przepisów określających obowiązki lub warunki przewozu drogowego;
– osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy – do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Dane gromadzone w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania zarządzającego transportem oraz osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem mikroprzedsiębiorcy.

Dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy będą udostępniane na wniosek – w niezbędnym zakresie – upoważnionym organom: starostom, wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, wojewódzkim komendantom Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, komendantom oddziałów Straży Granicznej, dyrektorom izb celnych, Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg i sądom oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.   (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet