25 sty 2017

25 sty 2017

Królestwo Niderlandów – przepisy dotyczące płacy minimalnej

Przez:

Sekcja: Aktualności

WPHI Ambasady RP w Hadze potwierdziło, że przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują w przypadku transportu międzynarodowego oraz kabotażu, natomiast nie są egzekwowane w przypadku tranzytu.

Również holenderskie Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia potwierdziło, że płaca minimalna ma zastosowanie do kabotażu oraz transportu międzynarodowego, nie ma natomiast zastosowania do tranzytu.

Wg. informacji  związku zawodowego FNV Transport en Logistiek  począwszy od 01.01.2017 r „Zbiorowy Układ Pracy”  tzw. CAO dla branży transportowej ma zastosowanie tylko i wyłącznie do holenderskich przewoźników (nie ma zastosowanie do przewoźników zagranicznych). CAO są  negocjowane na okresy od 1 do kilku lat przez reprezentację pracowników i związki pracodawców danej branży. CAO, które zostały opublikowane w dzienniku urzędowym stają się powszechnie obowiązujące dla całego sektora, a nie tylko dla stron porozumienia, które je wynegocjowały. Z reguły przepisy CAO nakładają dodatkowe obowiązki na pracodawców w kwestiach wynagrodzenia, urlopu, funduszu emerytalnego.W związku z powyższym pracodawcy są zobowiązani wypłacać godzinową stawkę  zgodnie z ogólnie obowiązująca płacą minimalną w Holandii.

Aktualnie brak jest wytycznych odnośnie do prowadzenia ewentualnej ewidencji czasu pracy pracownika na terenie Holandii, wobec czego, wg. informacji WPHI  Ambasady RP w Hadze, ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce. Godzinowa stawka minimalna jest zróżnicowana w zależności od czas pracy i wieku kierowców. Obowiązkiem przewoźnika zagranicznego jest wymóg posiadania przedstawiciela. Jak podaje WPHI Ambasady RP w Hadze, wobec braku oficjalnych wytycznych zaleca się, aby kierowca w trakcie kontroli był w stanie wskazać imię, nazwisko, numer telefonu oraz e-mail osoby, która będzie pełniła taką funkcję. Osoba ta może zostać wyznaczona spośród pracowników przedsiębiorstwa, musi jednak władać językiem angielskim. Obowiązek zgłoszenia oddelegowania najprawdopodobniej zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2018 r., w zależności od zaawansowania prac nad teleinformatycznym systemem zgłaszania pracowników oraz jego wdrożenia.      (źr. www.pspdgdynia.pl , www.koben.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet