21 wrz 2018

21 wrz 2018

Konsultacje ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w Biuletynie Informacji Publicznej został udostępniony do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Projekt  Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przewiduje wprowadzenie w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 60- dniowego terminu płatności. Odstąpiono od  możliwości dalszego przedłużania tego terminu
w przypadkach, w których dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty świadczenia pieniężnego jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mały podmiot (MŚP).

Instytucje publiczne np. ministerstwa, jednostki samorządu z wyłączeniem podmiotów leczniczych,  będą miały 30 dni na zapłatę faktur na rzecz przedsiębiorców . W obecnym stanie prawnym, w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny nie będący podmiotem leczniczym, możliwe jest wydłużenie terminu zapłaty z podstawowego 30-dniowego do 60-dniowego, pod warunkiem, że jest to obiektywnie uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami umowy. Projekt przewiduje wprowadzenie regulacji wzmacniających pozycję potencjalnych wierzycieli  m.in. automatyczne zastosowanie terminu ustawowego w przypadku niezgodności postanowień umowy co do terminu zapłaty
z przepisami ustawy.

MPiT proponuje również  wprowadzenie  rozwiązań prawnych:

  • przerzucenie ciężaru dowodu, że termin w umowie nie jest rażąco nieuczciwy, na dłużnika,
  • wprowadzenie zasady, że trzyletni termin na ustalenie, że termin zapłaty w umowie jest nieuczciwy, biegnie od dnia zakończenia wykonywania umowy ,
  • nieważność (zakaz) zrzeczenia się roszczenia o ustalenie, że termin zapłaty jest nieuczciwy wobec wierzyciela ,
  • wydłużenie terminu przedawnienia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych należnych za okres od dnia następującego po dniu „uczciwego” terminu zapłaty do dnia zapłaty oraz przedawnienia roszczenia o rekompensatę 40 euro ,
  • możliwość odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy, w której termin zapłaty przekracza 120 dni.

Najwięksi dłużnicy prywatni będą zobowiązani do przekazywania do Ministerstwa Finansów, corocznie w terminie do 31 stycznia, sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty  Pierwsze sprawozdanie będzie składane w roku 2021 za rok 2020. W projekcie przewidziano również ulgę na  złe długi w CIT i PIT .

W  Kodeksie postępowania cywilnego  zaproponowano wprowadzenie uproszczonej procedury nakazowej w przypadkach gdy wartość roszczenia nie przekracza 75 tys. zł.(Źr. www.bip.rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet