3 sie 2016

3 sie 2016

Czy koniec kar za przekroczenie nacisków na osie pojazdu?

Przez:

Sekcja: Aktualności

NSA uwzględnił skargę kasacyjną firmy, która została ukarana przez Służbę Celną za przeciążenie pojazdu ciężarowego. Powód uznania skargi kasacyjnej – wszyscy są równi wobec prawa a inspekcja drogowa przestała za to karać.

Pojazd przewożący ładunek z Austrii do Rosji, został zważony na polskiej granicy przez funkcjonariuszy Służby Celnej, w wyniku czego stwierdzono , że przekroczony został nacisk na oś drugą napędową o 330 kg. Przewoźnik winien zatem zapłacić 5 tys. zł kary za brak zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym, który to dokument – w myśl polskich przepisów – należy uzyskać, nawet gdy pojazd jest załadowany zgodnie ze swoją dopuszczalną masą całkowitą, ale porusza się po drodze o obniżonej nośności (10 lub 8 t/oś).

Firma złożyła odwołanie: w pierwszej kolejności do Służby Celnej, a następnie do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie kwestionowała  ona jednak stanu faktycznego, lecz zgodność przepisów pozwalających na wprowadzenie ograniczeń tonażowych z prawem unijnym. W myśl art. 3 i 7 dyrektywy 96/53/WE, która ustanawia maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym państwa członkowskie powinny udostępnić swoją sieć drogową dla pojazdów o naciskach 11,5 tony na oś, realizujących transport międzynarodowy. Ograniczenia można wprowadzać jedynie w wyjątkowych sytuacjach, podczas gdy w Polsce, choć co do zasady wszystkie drogi są 11,5-tonowe, to od tej zasady wprowadzono „wyjątki” obejmujące… 97 proc. z nich.

Po oddaleniu skargi przez WSA firma odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w rezultacie czego sąd odstąpił od nałożenia kary powołując się na pismo GITD z 30 października 2015 r. skierowane do wszystkich wojewódzkich inspektorów transportu drogowego (GITD nakazał w nim odstępowanie od nakładania kar pieniężnych za przekroczenie nacisków na osie, gdy nacisk jest co prawda wyższy niż dopuszczalny dla danej drogi, ale nie wyższy niż 11,5 tony).   (ź.GP nr 144 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet