5 paź 2018

5 paź 2018

Konferencje „Transport Przyszłości” i „Polityka ekologiczna państwa 2030 i prognozy oddziaływania na środowisko”

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniach 26 i 27 września 2018 roku przedstawiciel Izby uczestniczył w konferencjach  „Transport Przyszłości”  i „Polityka ekologiczna państwa 2030 i prognozy oddziaływania na środowisko”

26 września do najważniejszych tematów poruszonych podczas spotkania należały:  aktualna sytuacja gospodarcza Polski i Europy, logistyka 4.0 przez internet rzeczy, automatyzacja, digitalizacja i platformizacja. Dyskutowano także o nowych regulacjach  unijnych dotyczących wypoczynku kierowców poza kabinami, które  wymagają nowych miejsc parkingowych i noclegowych.

27 września omawiano politykę ekologiczną państwa wskazując na ogólne jej części do których należą:  środowiskowe cele i priorytety rządu,  środowiskowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, środowiskowa Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne a środowisko”,  Polityka klimatyczna Polski – Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych,  strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu.

Dyskutanci zwrócili uwagę na fakt, że PEP nie zawiera żadnej wzmianki na temat odnawialnych źródeł energii i  ochrony lasów , nie mówi o  oddziaływaniu na środowisko planowanego rozwoju żeglugi śródlądowej, regulacji rzek itd. ani o działaniach Ministerstwa Rolnictwa  w zakresie ochrony środowiska. W zakresie ochrony powietrza zaś odwołuje się jedynie do odpowiedzialności społecznej, brak natomiast jakichkolwiek działań państwa w zakresie wydobycia i oferowania węgla niskiej jakości.

Do grudnia bieżącego roku zostanie opracowany przez Ministerstwo Środowiska dla Rady Ministrów  dokument  omawiający aktualną politykę ekologiczną państwa i propozycje dalszych działań mających na celu zahamowanie degradacji wartości przyrodniczych kraju i nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych oraz  zwiększenie populacji roślin i zwierząt . (JS/ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet