24 mar 2020

24 mar 2020

Komisja Europejska przedstawila praktyczne wytyczne w celu zapewnienia ciągłego przepływu towarów przez UE zielonymi korytarzami

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja przedstawiła w poniedziałek 23 marca nowe praktyczne rozwiązania dotyczące wdrażania wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami, aby utrzymać stały przewóz towarów w całej UE podczas pandemii.

Aby zapewnić ciągłość łańcuchów dostaw w całej UE, państwa członkowskie proszone są o niezwłoczne wyznaczenie  wewnętrznych przejść granicznych w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako „zielone pasy” .Wyznaczone przejścia graniczne powinny być otwarte dla wszystkich pojazdów towarowych, niezależnie od przewożonych towarów. Przekraczanie granicy, w tym wszelkie kontrole i badania lekarskie, nie powinno trwać dłużej niż 15 minut.

Skrócenie czasu oczekiwania na granicach ma  nastąpić między innymi dzięki podjęciu następujących działań:

procedury na przejściach granicznych dla zielonych korytarzy należy ograniczyć i uprościć do niezbędnego minimum. Kontrole i badania przesiewowe należy przeprowadzać bez konieczności opuszczania przez kierowców pojazdów, a sami kierowcy powinni być poddawani jedynie minimalnym kontrolom Kierowców pojazdów towarowych nie należy prosić o przedstawianie żadnego innego dokumentu niż paszport/ dowód osobisty i prawo jazdy oraz, w razie konieczności, zaświadczenie od pracodawcy. Należy dopuścić elektroniczne składanie/wyświetlanie dokumentów wzywa się państwa członkowskie do czasowego zawieszenia wszystkich obecnych na ich terytorium zakazów jazdy, takich jak zakaz jazdy w weekend czy w nocy oraz zakazy sektorowe

Wystarczające do poświadczenia, że dany pracownik prowadzi działalność w zakresie transportu międzynarodowego, powinno być okazanie uznanego na szczeblu międzynarodowym świadectwa kwalifikacji; w przypadku braku takich świadectw (nie wszyscy międzynarodowi kierowcy je posiadają), wystarczające powinno być zaświadczenie podpisane przez pracodawcę; te zasady powinny mieć również zastosowanie do obywateli państw trzecich, jeżeli są one niezbędne do zapewnienia swobodnego przepływu towarów w obrębie UE i na jej terytorium.

Wdrożenie powyższych wytycznych leży w gestii poszczególnych państw członkowskich.

Więcej informacji na stronie:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_510(Żr.www.eu.europa.eu, www.zmpd.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet