5 paź 2018

5 paź 2018

Komisja Europejska – konsultacje publiczne na temat oceny regulacji wyłączenia konsorcjów żeglugi liniowej z zastosowania przepisów Traktatu WE dotyczących praktyk ograniczających konkurencję (art. 81)

Przez:

Sekcja: Aktualności

27 września br. Komisja Europejska zainicjowała konsultacje publiczne w odniesieniu do Consortia Block Exemption Regulation, które będą trwały przez okres 12 tygodni do 20 grudnia 2018 r.

Art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) zakazuje porozumień między przedsiębiorstwami, które ograniczają konkurencję. Art. 101 ust. 3 TFUE dopuszcza jednak możliwość uznania takich umów za zgodne z rynkiem wewnętrznym, pod warunkiem że przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji towarów bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy jednoczesnym zapewnieniu konsumentom słusznej części wynikających z tego korzyści bez wyeliminowania konkurencji. Rozporządzenie Rady 246/2009 stanowi, że zgodnie z przepisami art. 101 ust. 3 TFUE Komisja może, w drodze rozporządzenia zwolnić porozumienia konsorcyjne ze stosowania art. 101 ust. 1 TFUE na okres ograniczony do pięciu lat z możliwością przedłużenia. W związku z tym Komisja przyjęła rozporządzenie 906/2009  – ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 906/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy przedsiębiorstwami żeglugi liniowej (konsorcja)), w którym określono szczegółowe warunki zwolnienia dla porozumień konsorcyjnych. Warunki te mają w szczególności na celu zapewnienie klientom odpowiedniego udziału w wynikających z tego korzyściach. Rozporządzenie w sprawie konsorcjów wygaśnie z dniem 25 kwietnia 2020 r., a proponowana ocena zostanie sfinalizowana przed datą wygaśnięcia.

Niniejsza konsultacja społeczna jest częścią oceny rozporządzenia w sprawie konsorcjów, która rozpoczęła się w maju 2018 r. Celem konsultacji jest zebranie dowodów i opinii zainteresowanych stron w celu oceny wpływu i znaczenia rozporządzenia w sprawie konsorcjów oraz zapewnienie bazy dowodowej do określenia, czy należy je pozostawić do wygaśnięcia czy też przedłużyć (a jeżeli tak, na jakich warunkach). Odpowiedzi zostaną przeanalizowane, a podsumowanie głównych punktów i wniosków zostanie podane do wiadomości publicznej na poświęconej konsultacjom stronie internetowej. Głównymi zainteresowanymi stronami są: przewoźnicy, ich klienci (załadowcy i spedytorzy), operatorzy portów i ich odpowiednie stowarzyszenia. Najwyższy poziom zainteresowania można zidentyfikować wśród stosujących rozporządzenie w sprawie konsorcjów przewoźników, następnie wśród ich klientów, którzy korzystają z płynących z niego korzyści, ale których dotyczą również wszelkie ewentualne spowodowane przez konsorcja problemy związane z prawem konkurencji. Innymi zainteresowanymi stronami, których opinia będzie istotna, są analitycy branży przemysłowej, przedstawiciele środowisk akademickich oraz firmy prawnicze specjalizujące się w prawie konkurencji i sektorze morskim. Organy ochrony konkurencji państw członkowskich zostaną również poproszone o wyrażenie swoich opinii.

Dostęp do konsultacji na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_consortia/index_en.html        (źr. CLECAT Newsletter 2018/034 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet