28 wrz 2017

28 wrz 2017

Kolejna nowelizacja ustawy o transporcie drogowym budzi sprzeciw

Przez:

Sekcja: Aktualności

21 września br. podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego, strona społeczna wręczyła stronie rządowej stanowisko odnoszące się do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, związane z implementacją unijnego rozporządzenia 2016/403, dotyczącego klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Strona społeczna wyraziła zaniepokojenie  propozycją zmiany trybu nakładania mandatów. W miejsce stosowania Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, nowelizacja zakłada stosowanie trybu administracyjnego. Zwalnia on funkcjonariuszy służb kontrolnych z konieczności szczegółowego badania wszystkich okoliczności faktycznych towarzyszących naruszeniu prawa umożliwiając  nakładanie kar administracyjnych na podstawie winy obiektywnej ( wystarczy samo stwierdzenie faktu naruszenia prawa). Inna  kwestią dyskutowaną na posiedzeniu było bezpieczeństwo polskich kierowców zawodowych za granicą. MSZ podało, że Wydział Konsularny w pierwszych ośmiu miesiącach roku pomógł siedmiu kierowcom zawodowym i 1 242 „amatorskim”. Resort jest także w kontakcie m.in. z władzami regionu Calais, który po interwencjach zwiększył trzykrotnie liczbę patroli. Przedstawiciel policji poinformował, że we Francji przebywa oficer kontaktowy (bez uprawnień władczych), służący pomocą w centrum powiadamiania. Czynne całodobowo jest także policyjne Biuro Przepływu Informacji, które otrzymuje meldunki dotyczące polskich obywateli. Napływa ich 360 tys. rocznie.       (źr. www.zmpd.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet