25 lut 2016

25 lut 2016

Klasyfikacja samochodów osobowych podlegających podatkowi akcyzowemu – Komunikat Ministerstwa Finansów

Przez:

Sekcja: Aktualności

W rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym o uznaniu danego pojazdu za samochód osobowy decyduje klasyfikacja taryfowa pojazdu do pozycji 8703 Nomenklatury Scalonej. Zatem dla celów poboru akcyzy od samochodów istotna jest tylko i wyłącznie klasyfikacja dokonywana w oparciu o Nomenklaturę Scaloną. W związku z powyższym bez znaczenia są adnotacje dokonane w dowodzie rejestracyjnym, gdyż wpis taki wynika z klasyfikacji pojazdu dokonanej w oparciu o inne przepisy w szczególności o przepisy ruchu drogowego.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach o sygn. akt III SA 1233/91 oraz V SA 3437/01 stwierdził, że „(…) dla potrzeb klasyfikacji taryfowej wiążące są postanowienia dotyczące nomenklatury także wówczas, gdyby towary traktowane były odmiennie w innych przepisach, publikacjach i opiniach rzeczoznawców.” Oznacza to, iż uzyskanie świadectwa homologacji, które określa rodzaj pojazdu jako ciężarowy, czy analogiczne zapisy w zagranicznych dowodach rejestracyjnych, bądź nawet rejestracja w krajowym systemie komunikacyjnym jako ciężarowy, nie przesądza o kwalifikacji taryfowej pojazdu do kodu CN 8704 jako pojazdu ciężarowego.

W zakresie przepisów akcyzowych obowiązek prawidłowej klasyfikacji wyrobu według kodu CN ciąży na producencie, jak również na podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz na importerze. Zatem to zainteresowany podmiot sam klasyfikuje pojazd mechaniczny do danego kodu CN i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobu (samochodu) do danego kodu CN.

Nomenklatura Scalona stosowana jest w obrocie towarowym nie tylko w Polsce, lecz także we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nomenklatura Scalona zawiera wyjaśnienia w zakresie towarów klasyfikowanych do kodu CN 8703. Pozycja 8703 obejmuje „Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi”

Zasadnicze przeznaczenie do przewozu osób bądź towarów ustalane jest przy tym na podstawie ogólnego wyglądu i ogółu cech samochodu. Nie chodzi przy tym o subiektywne przekonanie czy nawet sposób faktycznego użytkowania konkretnego pojazdu, które zwłaszcza w przypadku samochodów osobowo – towarowych może być podwójne, lecz o obiektywne cechy samochodu pozwalające na stwierdzenie jego zasadniczego przeznaczenia, a więc głównego, dominującego charakteru.

Na gruncie ustawy o podatku akcyzowym funkcjonuje instytucja Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA), której celem jest umożliwienie uzyskania od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych. Ponadto w obrocie wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi zastosowanie ma także Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT), która co do zasady wydawana jest w celu poprawnego stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych.(źr. www.finanse.mf.gov – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet