8 lut 2019

8 lut 2019

Kary muszą być proporcjonalne do przewinienia

Przez:

Sekcja: Aktualności

NSA w wyroku z dnia 7 grudnia 2018r.sygn.akt GSK 1696/18 oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2018 r., w którym Sąd I instancji  uchylił decyzję Dyrektora IAS w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej .Kara w wysokości 5.000 zł została nałożona na przewoźnika za nieuzupełnienie zgłoszenia przewozu w systemie monitorującym SENT o numer licencji, w sytuacji gdy licencja została okazana podczas kontroli . Z orzeczenia wynika, że przed nałożeniem kary organ kontroli musi rozważyć czy nie należy od karania odstąpić. Sąd nadmienił,  że zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy SENT w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przewoźnika lub interesem publicznym, na wniosek przewoźnika lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej.

Polska Izba Spedycji i Logistyki złożyła w grudniu 2018 r. do Sejmu petycję w sprawie  zmiany ustawy z dnia 9 marca 2017 roku  systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów(SENT)wskazując na nieproporcjonalność kar przewidzianych tą ustawą i  niezgodność tych przepisów  z konstytucją .(Źr.www.bing .com-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).