16 lut 2021

16 lut 2021

Interpretacja ogólna dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów przygotowało interpretację ogólną wyjaśniającą jak prawidłowo kwalifikować dla celów VAT transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowane w modelu trójstronnym.

Dzięki niej ustalenie charakteru transakcji dla celów VAT stanie się prostsze. W zależności od okoliczności transakcji możemy mieć czynienia albo z dostawą towarów albo ze świadczeniem usług.

Zastosowanie się przez podatnika do interpretacji ogólnej umożliwi ochronę jego rozliczeń podatkowych.

Interpretacja uwzględnia tezy wyroku TSUE w sprawie C-235/18 Vega International w zakresie kwalifikacji transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.

W ramach występujących w obrocie schematów korzystania z kart paliwowych, w których uczestniczą trzy podmioty:

-jeden z podmiotów (np. leasingodawca, spółka dominująca) udostępnia (przekazuje) kontrahentowi karty paliwowe, których nie jest emitentem;

-drugi podmiot – kontrahent (np. leasingobiorca, spółka zależna) za pomocą ww. kart dokonuje zakupu towaru- od trzeciego podmiotu – dostawcy prowadzącego stację paliw (np. spółki paliwowej).

Transakcja udostępniania kart paliwowych powinna być zakwalifikowana jako świadczenie usług, jeżeli w danym przypadku doszło do łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

  • nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następowało bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw;
  • wyłącznie odbiorca decydował o sposobach nabycia paliwa (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości paliwa, momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa;
  • odbiorca (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) ponosił całość kosztów związanych z nabyciem paliwa;
  • rola podmiotu pośredniczącego ograniczała się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karty paliwowej) pozwalającego nabyć towar.

Niezależnie od powyższego Ministerstwo Finansów poinformowało, że na mocy ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, 1 stycznia 2021 r. został uchylony przepis art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. W momencie wyeliminowania tego przepisu z porządku prawnego, doszło do utraty aktualności, a tym samym mocy ochronnej interpretacji indywidualnych wydanych w zakresie tego przepisu.

Aktualność interpretacji indywidualnej jest bowiem ściśle powiązana z okresem, w jakim obowiązuje przepis, którego dana interpretacja dotyczy. Interpretacje indywidualne zachowują natomiast swoją moc ochronną (na zasadach wynikających z art. 14k-14m Ordynacji podatkowej) w odniesieniu do okresu, w jakim interpretowany przepis pozostawał w obrocie prawnym. Należy jednak podkreślić, że podatnicy posiadający interpretacje indywidualne wydane w zakresie przepisu art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, mogą nadal korzystać z wynikającej z nich ochrony w odniesieniu do okresów rozliczeniowych sprzed 1 stycznia 2021 r.

Materiały

Interpretacja ogólna z 15.02.2021 r. dot. kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych
Interpretacja​_ogólna​_-​_karty​_paliwowe.pdf 0.16MB
(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet