15 lut 2018

15 lut 2018

Intensyfikacja działań organów celno-skarbowych w zakresie ponownej oceny pozwoleń

Przez:

Sekcja: Aktualności

Pozwolenia wydane na podstawie Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) lub Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (RWKC), które nie są ograniczone terminem ważności tj. wydane zostały na czas nieokreślony, muszą zostać poddane ponownej ocenie pod kątem spełniania nowych warunków przez posiadacza pozwolenia, przed dniem 1 maja 2019 r. ( art. 250 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (RD).  

W  Newsletterze  KAS nr Z/08/2018 z dnia 14 lutego br., poinformowano, że mając na uwadze coraz krótszy termin do zakończenia ponownej oceny (30 kwietnia 2019 r.) oraz czasochłonność i złożoność czynności z nią związanych organy celno-skarbowe rozpoczynają zintensyfikowane działania w celu wywiązania się ze zobowiązań związanych z ponowną oceną pozwoleń. Działania te są konieczne w celu zapewnienia przedsiębiorcom możliwości kontynuowania działalności i korzystania z uprawnień wynikających z UKC, od 1 maja 2019 r. W związku z tymi działaniami, zwrócono się do przedsiębiorców, którzy korzystają z pozwoleń na dotychczasowych zasadach i którzy planują kontynuowanie działalności według zasad określonych w przepisach nowego prawodawstwa, z prośbą o przygotowanie przedsiębiorstwa do przeprowadzenia ponownej oceny i współpracę z organami celno-skarbowymi w tej sprawie.

Pozwolenia, które nie zostaną poddane ponownej ocenie z dniem 1 maja 2019 r. wygasną z mocy prawa.

Należy przypomnieć, że ponownej ocenie, o której mowa w art.250 ust. 1 RD podlegają następujące pozwolenia:

 1. a) świadectwo AEO,
 2. b) pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu,
 3. c) pozwolenie na stosowanie procedury zgłoszenia uproszczonego,
 4. d) pozwolenie na skład celny,
 5. e) pozwolenie na magazyn czasowego składowania,
 6. f) zgoda na prowadzenie działalności w wolnym obszarze celnym,
 7. g) pozwolenie na status upoważnionego nadawcy w tranzycie unijnym (T1/T2),
 8. h) pozwolenie na status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym (T1/T2),
 9. i) pozwolenie na status upoważnionego odbiorcy TIR,
 10. j) pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego (z wyłączeniem tranzytu)
 11. k) pozwolenie na stosowanie gwarancji generalnej (tranzyt),
 12. l) pozwolenie na zwolnienie ze stosowania gwarancji generalnej (tranzyt),
 13. m) pozwolenie na ustanowienie regularnej linii żeglugowej,
 14. n) pozwolenie na potwierdzanie unijnego statusu (T2L/T2LF),
 15. o) pozwolenie na tzw. ryczałtowe określenie niektórych elementów formułujących wartość celną,
 16. p) pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR (upoważniony nadawca TIR – ułatwienie krajowe) podlega ponownej ocenie na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. (Źr. Newsletter KAS Z/08/2018r-K.O.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet