28 sty 2020

28 sty 2020

Informacja GIDT w sprawie interpretacji zakresu pozycji księgowej „kapitał i rezerwy”

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE. L 2009 Nr 300, str. 51) w celu spełnienia wymogu zdolności finansowej, przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. W przypadku podmiotów, które z mocy prawa podlegają obowiązkowi sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku posiadania odpowiedniej zdolności finansowej jest roczne sprawozdanie finansowe. Sformułowanie „capital and reserves” odpowiada polskiemu sformułowaniu „kapitał (fundusz) własny”. Pod tym pojęciem nie mieszczą się rezerwy na zobowiązania, ponieważ ich angielskim odpowiednikiem użytym w dyrektywach jest określenie „provisions” (część B pasywów bilansu). Przy ocenie zdolności finansowej przedsiębiorcy organ uwzględnia zatem jedynie kapitały własne, czyli część A. Kapitał (fundusz) własny pasywów bilansu. Więcej informacji na ten temat na stronie:https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/news/informacja-3-2020-1/ (Źr. gitd.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet