26 wrz 2017

26 wrz 2017

Elektroniczny Rejestr Przedsiębiorców Transportu Drogowego – gotowa podstawowa wersja

Przez:

Sekcja: Aktualności

GITD zakończył prace nad podstawową wersją Systemu Teleinformatycznego Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (ST KREPTD). Aktualnie jest ona dostępna do użytku wewnętrznego GITD, pełna wersja systemu będzie dostępna publicznie od 30 listopada 2017 r.  Termin obowiązku utworzenia takiego rejestru wynikający z prawa unijnego minął  31 grudnia 2012 roku, ale jak wyjaśnia GITD dopiero obecny Parlament doprowadził do uchwalenia nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która wdraża przepisy określające status KREPTD. Podstawowa wersja systemu umożliwi m.in. zgłaszanie danych do rejestru przez uprawnione organy poprzez udostępniane na platformie ePUAP dedykowane formularze, automatyczną weryfikację poprawności przekazanych danych oraz przesyłanie do właściwych państw UE informacji o naruszeniach w transporcie drogowym, dokonanych przez podmioty zagraniczne, stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych na polskich drogach. Ponadto wersja ta pozwoli każdej osobie na bezpłatny dostęp do danych publicznych udostępnianych przez dedykowaną stronę internetową rejestru.
W kolejnych etapach projektu,  GITD przewiduje udostępnienie aplikacji ułatwiających przekazywanie danych do rejestru przez uprawnione organy, a także połączenie ST KREPTD z innymi rejestrami państwowymi m.in. CEIDG, KRS, REGON.
Rejestr prowadzony przez GITD obejmować będzie  trzy ewidencje – przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, poważnych naruszeń oraz osób, które „zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji”. Zapewni on sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział m.in. w procesach wydawania zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne oraz wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych, wydawania i zawieszania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawania, zmiany, bądź cofania licencji wspólnotowych na przewóz osób i rzeczy.
Korzystający z usług przedsiębiorców transportu drogowego za pomocą dostępu do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD będą mogli ich zweryfikować. Wzmocniona zostanie uczciwa konkurencja na rynku transportu drogowego, a szybki dostęp do aktualnych informacji o tych przedsiębiorcach ograniczy nieuczciwym przewoźnikom dostęp do rynku.      (źr.www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet