3 mar 2018

3 mar 2018

E-KRS -ułatwienia dla przedsiębiorców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Reforma Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wynikająca z podpisanej w lutym br. przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r.( Dz.U. z 21.02.2018r. poz.398) ,  obejmuje swym zasięgiem szeroki zakres zmian technicznych, które w sposób zasadniczy zmienią funkcjonowanie rejestru. Najistotniejsze z nich to:

1) wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych  wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 19e ust. 1 znowelizowanej ustawy o KRS).Zmiana ta dotyczy sprawozdań za rok 2017 , składanych po 15 marca 2018 r., ale jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości sprawozdania za ten rok do 30 września 2018, będą mogły mieć postać skanu z wersji papierowej. Do korzystania z systemu przez przedsiębiorcę potrzebny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym e PUAP. Od 1 października br. obowiązywać będzie wprowadzona  w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zmiana ustalająca  zasadę, iż sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności jednostki (dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) sporządza się w postaci elektronicznej(zostanie określona struktura jpk). Sprawozdania finansowe będą umieszczane w repozytorium dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości;

2) utworzenie ogólnodostępnych akt elektronicznych podmiotu, które będą obejmować wszystkie dokumenty złożone do tych akt przez strony i dokumenty wytworzone przez sąd,
a także coraz szersze wykorzystanie możliwości elektronicznego doręczania dokumentów sądowych i wprowadzenie możliwości śledzenia na bieżąco przebiegu postępowania, z czym wiąże się także możliwość otrzymywania informacji o wpisach do rejestru (tzw. newsletter);

3) wprowadzenie obowiązku składania przez podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców wniosków do sądu rejestrowego wyłącznie w postaci elektronicznej, w celu ułatwienia komunikacji między stroną a sądem i przyspieszenia rozpoznawania wniosków;

4) udostępnienie w Internecie pełnych danych o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (oprócz odpisu aktualnego, który już obecnie jest dostępny w sieci, tą drogą będzie można także uzyskać pełny odpis z rejestru).

Ponadto, w ustawie przewidziano likwidację Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Rozwiązania zawarte w ustawie będą wprowadzane etapami, w zależności od zakresu zmian systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego.

W  ustawie  wprowadzone zostały również zmiany, które mają wzmocnić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego:

– obowiązek weryfikacji karalności osób powoływanych na prokurentów (zmiana art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

– przepisy dotyczące zakazów pełnienia funkcji wskazanych w art. 18 Kodeksu spółek handlowych będą stosowane także do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej.

-rozszerzeniu uległy też kompetencje kuratorów, tak, aby wyeliminować sytuacje, gdy spółki odwołują zarządy po to, by uniemożliwić prowadzenie wobec nich postępowań sądowych.

Ponadto, wprowadza regulację, zgodnie z którą sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości oraz postanowieniu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości wskazuje imiona i nazwiska wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Ustawa nakłada na Krajową Radę Notarialną obowiązek prowadzenia Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane mają być elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych.

Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że do postępowań przed sądem rejestrowym wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r., z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie w okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 1 marca 2020 r. (Źr.www.prezydent.pl, www.ms.gov.pl,Gazeta Prawna nr 35-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet