20 mar 2018

20 mar 2018

Bezpłatne składanie sprawozdania finansowego do KRS już możliwe

Przez:

Sekcja: Aktualności

15 marca 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw(Dz.U.z 2018 r.poz.398).Zgodnie z art. 19e ust. 1tej ustawy złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości (roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności ) do KRS, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej www.ekrs.ms.gov.pl udostępniło system informatyczny umożliwiający podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego oraz innych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych, a także możliwość zgłoszenia informacji o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Złożenie poprzez nowy system ww. dokumentów zwalnia z obowiązku złożenia na portalu S24 płatnego wniosku o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców lub wzmianki o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Formularz zgłoszenia oraz załączone kopie dokumentów wymagają podpisania podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, przy czym podpis kwalifikowany może złożyć tylko użytkownik posługujący się podpisem kwalifikowanym z identyfikatorem subskrybenta zawierającym numer PESEL.

Zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga jednak posiadania konta w systemie. Zalogować może się  podmiot  posiadający  konto założone na portalu eKRS, np. w systemie S24.  Jeżeli  konto założone zostało przed 15 marca 2018 r., a  pierwsze logowanie nastąpi  po 15 marca 2018 r., konieczne będzie dokonanie autoryzacji konta poprzez  „podpisanie” się podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W zakładce „Pomoc” udostępniono szczegółowe instrukcje :

„Instrukcja składania podpisu kwalifikowanego w portalu e-KRS”,

„Instrukcja tworzenia i obsługi kont w portalu eKRS”,

„Instrukcja użytkownika”.(Źr. www.ekrs.ms.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet