29 sty 2021

29 sty 2021

jesień 2022 – kurs spedycyjny stacjonarnie i on line

Przez:

Sekcja: Szkolenia

Wykłady on line via aplikacja Microsoft Teams. + nauka własna via e-platforma PISiL

Egzaminy – stacjonarnie w siedzibie PISiL w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 3/2

Uwaga: Terminy wykładów i egzaminu mogą ulec zmianie z uwagi na sytuację epidemiczną.

Zagadnienia objęte wykładami:

Podstawy prawne spedycji, spedycja jako działalność gospodarcza, dokumenty FIATA

Warunki dostaw oraz rozliczenia  w  handlu zagranicznym

Rzeczoznawstwo i kontrola ładunków

Ubezpieczenia cargo, oc spedytora. i przewoźnika

Spedycyjna obsługa przesyłek kontenerowych

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Spedycja w żegludze śródlądowej

Spedycja w  transporcie kolejowym

Spedycja w przewozach drogowych

Spedycja w transporcie morskim

Spedycja w przewozach lotniczych

Obsługa spedycyjna ładunków   niebezpiecznych

Obsługa celna towarów

Rozliczenia finansowe w spedycji

Wykłady: on line

 Wymogi egzaminacyjne:

– uzyskanie min 60 % pozytywnych odpowiedzi z każdego bloku tematycznego

Zaliczenie kursu i prawo do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym daje uzyskanie minimum 60 % prawidłowych odpowiedzi z każdego bloku tematycznego.

W przypadku nie zdania egzaminu wydawane będą zaświadczenia o uczęszczaniu na kurs.

Cena :

Dla niezrzeszonych w PISiL: 3.900+ 23 % VAT

Dla zrzeszonych w PISiL: 2.900 + 23% VAT

Książki do przygotowania się do egzaminu można zakupić wcześniej via www.p[isil.pl:

Podręcznik Spedytora                 PLN 273,00

Warunki dostaw towarów w hz  PLN  101,85

Leksykon                                     PLN   89,25

Tablice Incoterms                        PLN 18,45

 

Zgłoszenia  prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl  podając dane jak niżej:

 

Firma/osoba zgłaszająca/płatnik Nazwisko i imię uczestnika szkolenia + Dane niezbędne do wystawienia f-ry i adres e-mail dla wysyłki f-ry Dane kontaktowe +

Zgoda na przetwarzanie danych

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).