3 paź 2015

3 paź 2015

22.09.2015 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA WZGLĘDEM PODWYKONAWCÓW

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

Temat szkolenia: „ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA WZGLĘDEM PODWYKONAWCÓW”
Termin: 22.09.2015 godz. 1030 – 16,30 ( 7 godz. lekc.)
Miejsce: siedziba PISiL, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2
Program szkolenia:
I.                    Stosunki prawne, w które wstępuje spedytor w celu wysłania przesyłki
1.       Spedytor jako strona umowy przewozu
2.       Obowiązki nadawcy/ załadowcy/ wysyłającego względem przewoźnika
3.       Odpowiedzialność spedytora jako strony umowy przewozu względem przewoźnika z tytułu nienależytego wykonania obowiązków nadawcy, a w szczególności:
3.1    odpowiedzialność za szkody będące wynikiem niewłaściwej treści dokumentów przewozowych
3.2    odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego opakowania przesyłki bądź jej stanu
3.3    odpowiedzialność za szkody będące wynikiem nienależytego wykonania czynności ładunkowych
3.4    odpowiedzialność za szkody wyrządzone przewoźnikowi drogowemu w wyniku naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowych oraz o transporcie drogowym
3.5    odpowiedzialność za skutki prawne zmiany umowy przewozu
3.6    odpowiedzialność za szkody w wyniku zaniechania przez odbiorcę odebrania przesyłki
4.       Spedytor jako strona innych umów zawieranych w celu wysłania przesyłki
5.       Odpowiedzialność spedytora z tytułu nienależytego wykonania innych umów zawieranych w celu wysłania przesyłki
6.       Przegląd orzecznictwa
II.                  Stosunki prawne, w które wstępuje spedytor w celu odbioru przesyłki
1.       Obowiązki spedytora jako odbiorcy przesyłki
2.       Odpowiedzialność spedytora jako odbiorcy przesyłki względem przewoźnika z tytułu nienależytego wykonania obowiązków odbiorcy, a w szczególności:
2.1 odpowiedzialność za szkody będące wynikiem nienależytego wykonania czynności rozładunkowych
2.2 odpowiedzialność za szkody doznane przez przewoźnika w wyniku niewykonania obowiązku doprowadzenia środka transportu zanieczyszczonego w wyniku czynności rozładunkowych
2.3 odpowiedzialność za zapłatę przewoźnego
2.4 odpowiedzialność za koszty przestoju, przetrzymania, demurrage, detention, martwy fracht
2.5 odpowiedzialność za stan kontenera
3.       Przegląd orzecznictwa
III.               Koszty ponoszone przez spedytora na rzecz przewoźnika w związku z zaangażowaniem odpowiedzialności spedytora jako nadawcy lub odbiorcy przesyłki w świetle art. 742 kc w zw. z art. 796 kc.
IV.                Roszczenia podwykonawców spedytora względem spedytora – prawo właściwe i inne zagadnienia prawne
1.       Prawo prywatne międzynarodowe, Rzym I, klauzule wyboru prawa i prorogacyjne
2.       Terminy przedawnienia roszczeń podwykonawców spedytora względem spedytora z tytułów prawnych, wynikających z zaciągniętych przez spedytora zobowiązań
w związku z realizacją spedycji
Trener: radca prawny świadczący pomoc prawną przedsiębiorcom, wykonującym usługi w zakresie spedycji i transportu, praktyk.
Cena: PLN 350,oo + 23 % Vat – dla zrzeszonych
       PLN 450,00 + 23 % VAT – dla niezrzeszonych
Cena obejmuje wykład, materiały, przerwy kawowe
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl w terminie do 11.09.2015– ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń..
l.p.
Nazwisko i imię uczestnika
Dane niezbędne do wystawienia f-ry VAT
Szkolenie odbędzie się przy min. 10 zgłoszeniach.
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).