11 mar 2020

11 mar 2020

13 kwietnia upływa termin na zgłoszenie danych do CRBR

Przez:

Sekcja: Aktualności

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system gromadzący informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z ustalonych przez spółkę okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. W sytuacji, w której właścicielem spółki obowiązanej do zgłoszenia informacji do CRBR jest inny podmiot należy m. in. ustalić beneficjentów rzeczywistych zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret (-) trzecie ww. ustawy, mającym zastosowanie w przypadku własności pośredniej ( odpowiedź na pytanie  27- link: gov.pl/web/finanse/pytania-i-odpowiedzi).

Obowiązkowemu wpisowi do CRBR podlegają spółki wymienione w art. 58 ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. powinny przekazać pierwsze zgłoszenie do CRBR do 13 kwietnia 2020 r.

Spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 r. informacje do CRBR powinny zgłaszać w terminie 7 dni od wpisu do KRS.

Wszystkie spółki aktualizują dane w CRBR w ciągu 7 dni od zmiany przekazanych informacji.

CRBR został utworzony na mocy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(AML).

Dane do CRBR zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki przez stronę https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/, wykorzystując profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Poza  odpowiedzialnością karną osób dokonujących zgłoszenia za złożenie nieprawdziwych danych, ustawodawca przewidział również sankcję za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia. Spółki, które zaniechały zgłoszenia w terminie wskazanym w ustawie , podlegać będą karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Więcej informacji o zgłoszeniu do CRBR oraz odpowiedzi na pytania na stronie www. gov.pl/web/finanse/pytania-i-odpowiedzi(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet