17 Sie 2015

17 Sie 2015

Słownik

By:

0 Comment

Słownik skrótów i pojęć branży TSL

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are 2 names in this directory beginning with the letter A.
AEO
Authorised Economic Operator Rozporządzeniem (WE) Nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L117 z 4.05.2005, s. 13) (WKC) wprowadzona została do porządku prawnego Unii Europejskiej instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Zgodnie z art. 5a ust. 1 WKC jeżeli zajdzie taka potrzeba, organy celne po zasięgnięciu opinii innych właściwych organów, przyznają, z uwzględnieniem kryteriów przewidzianych w ust. 2, przedsiębiorcy mającemu siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty status upoważnionego przedsiębiorcy. Stosownie do art. 5a ust. 1 akapit 2 i 3 WKC upoważniony przedsiębiorca korzysta z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w ust. 2, status upoważnionego przedsiębiorcy jest uznawany przez organy celne wszystkich Państw Członkowskich bez uszczerbku dla kontroli celnej. Biorąc za podstawę uznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy oraz, o ile spełniono wymogi związane z konkretnym rodzajem uproszczenia przewidzianego w ustawodawstwie celnym Wspólnoty, organy celne upoważniają przedsiębiorcę do korzystania z tego uproszczenia. Szczegóły dotyczące kryteriów i procedury przyznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy określone zostały w przepisach art. 14a – 14x rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania WKC (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3) (Rozporządzenie Wykonawcze), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. (Dz. Urz. WE L 360 z 19.12.2006 str. 64).

Al.
pierwsza klasa (o statku posiadającym I klasę w rejestrze klasyfikacyjnym
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet